Przejdź do treści

Kulturę tworzą naukowcy. Nowy numer „Znaku”

Za­pra­szamy do lek­tury naj­now­szego nu­meru mie­sięcz­nika „Znak”, w którym m.in. o przy­szłości me­diów de­ba­tują: Zyg­munt Bauman, Wie­sław Go­dziec, Marcin Król, Nic Newman, Alek­sander Smolar, An­drzej Stan­kie­wicz. „Te­matem Mie­siąca” jest edu­kacja sek­su­lana w szko­łach. Na ła­mach pe­rio­dyku po­ja­wiają się py­tanie: Czym jest edu­kacja sek­su­alna? Czym różni się od wy­cho­wania do życia w ro­dzinie? Co prze­mawia za wpro­wa­dze­niem jej obo­wiąz­kowo do szkół? Jakie rodzi obawy?

Do­dat­kowo:

Roz­mowa z Mi­chałem Hel­lerem: Kul­turę tworzą naukowcy

Wło­dzi­mierz Paw­lu­czuk – Nauka i re­ligia w po­szu­ki­waniu Początku

Ber­nard Ko­rze­niewski – Nie­znośna atrak­cyj­ność nauki

Zo­bacz SPIS TREŚCI na stronie „Znaku”.

Wia­ry­god­ność in­for­macji, presja czasu, ilość pro­du­ko­wa­nych treści, wy­ko­rzy­stanie po­ten­cjału dzien­ni­kar­stwa od­dol­nego, nowe re­lacje miedzy me­diami a władzą oraz spo­soby ich fi­nan­so­wania to naj­bar­dziej ak­tu­alne pro­blemy i wy­zwania współ­cze­snego dziennikarstwa.

„Nauka jest za­cza­ro­wana przez płyt­kość i znie­kształ­cenie co­dzien­nych ujęć – mówi ks. Mi­chał Heller – Nie do­tyczy to tylko ludzi nie­wy­kształ­co­nych. Nauka ma wielki au­to­rytet, ale jest też wielką nie­zna­jomą. Bardzo nie­wiele osób w spo­łe­czeń­stwie wie, czym ona tak na­prawdę jest”. O za­cza­ro­waniu świata przez nauki pi­szemy w „Ideach”.

Na za­koń­czenie nu­meru wspo­mnienie o Vác­lavie Havlu, pod­su­mo­wanie ubie­gło­rocz­nego Kon­gresu Ti­sch­ne­row­skiego, „Kilka uwag o współ­cze­snym re­por­tażu”. A także re­cenzje m.in. ksiązki An­drzeja Ro­ma­now­skiego Wiel­kość i upadek „Ty­go­dnika Po­wszech­nego” oraz Ja­cques Le Goff Śre­dnio­wiecze i pieniądze.


Frag­ment tekstu prof. Hellera

Czy dziś, kiedy wielu pro­kla­muje na­dej­ście epoki post­se­ku­larnej, można mówić o po­nownym za­cza­ro­waniu świata, tym razem już nie przez re­ligię, ale przez naukę? I czy w związku z tym re­ligia coraz czę­ściej nie prze­grywa w starciu z nauką?
Ks. Mi­chał Heller: Jeśli po­pa­trzymy na współ­czesny świat sta­ty­stycznie, czyli pod kątem liczb, to myślę, że nauka nie wy­grywa z re­ligią ani w ogóle z in­nymi po­glą­dami z pro­stego po­wodu: jest bardzo eli­tarna. Ludzi, na któ­rych nauka od­dzia­łuje, jest bardzo mało, garstka wśród samej tylko in­te­li­gencji, nie mó­wiąc już o szer­szych krę­gach. Spo­łe­czeń­stwo ma wy­obra­żenie nauki ukształ­to­wane przez media, ab­so­lutnie nie­praw­dziwe, bli­skie mistyczno-​fetyszystycznemu. I można po­wie­dzieć prze­wrotnie, że to nauka jest za­cza­ro­wana przez płyt­kość i znie­kształ­cenie co­dzien­nych ujęć. Nie do­tyczy to tylko ludzi nie­wy­kształ­co­nych. Nauka ma wielki au­to­rytet, ale jest też wielką nie­zna­jomą. Bardzo nie­wiele osób w spo­łe­czeń­stwie wie, czym ona tak na­prawdę jest.

Pełna wersja tekstu do­stępna jest w dru­ko­wa­nych i elek­tro­nicz­nych wy­da­niach Mie­sięcz­nika Znak

Powiązane materiały: