Przejdź do treści

Hakowanie uniwersytetu

Za­pra­szamy do wspól­nego na­pi­sania książki na temat wpływu in­ter­netu na funk­cjo­no­wanie sys­temu aka­de­mic­kiego w Polsce. Na ar­ty­kuły na li­cencji CC-​BY-​SA cze­kamy do 10 listopada.

W jaki sposób in­ternet wpłynął na funk­cjo­no­wanie pol­skich uczelni? Czy zmienił sposób, w jaki ko­rzy­stamy z wiedzy i w jaki ją pro­du­ku­jemy? Poza atrak­cyj­nymi, ale trudno de­fi­nio­wa­nymi kon­cep­cjami ta­kimi jak nauka 2.0 czy poza po­pu­li­stycz­nymi teo­riami o zba­wiennym wpływie kom­pu­terów i in­ter­netu na edu­kację, ist­nieje szara rze­czy­wi­stość, co­dzienne funk­cjo­no­wanie w starym i nie­efek­tywnym sys­temie aka­de­mickim. Zde­rzenie im­por­to­wa­nych z Za­chodu idei i roz­wiązań z pol­skimi re­aliami wy­wo­łuje fru­strację, cho­ciaż być może czasem po­trafi in­spi­rować do od­dol­nych działań na własną rękę: zbu­do­wania wła­snego bloga na­uko­wego poza struk­turą uczel­nianej sieci, udo­stęp­niania wła­snych tek­stów na­uko­wych bez kil­ku­let­niego cze­kania na pu­bli­kacje po­kon­fe­ren­cyjne czy dzie­lenia się w in­ter­necie no­tat­kami, trudno do­stęp­nymi ar­ty­ku­łami i książkami.

Wy­daje nam się, że warto opisać tego typu ak­tyw­ność, stwo­rzyć próbę pa­no­ramy od­dol­nego i po­zy­tyw­nego uspraw­niania funk­cjo­no­wania sys­temu aka­de­mic­kiego. Za­leży nam na wska­zaniu roz­wiązań, ja­kich brak w ofi­cjal­nych re­for­mach rządu, a które – choć mo­ty­wują do twór­czego dzia­łania i ba­zują na współ­pracy opartej na wy­ko­rzy­staniu no­wo­cze­snych ka­nałów ko­mu­ni­ko­wania – funk­cjo­nują na mar­gi­nesie nauki i szkol­nictwa wyż­szego. In­spi­racją może być opu­bli­ko­wana nie­dawno w USA książka Hac­king the Aca­demy, po­ka­zu­jąca, jak in­ternet wpływa na dzia­łal­ność na­ukową i edu­kację. Nie ma sensu bez­re­flek­syjnie ko­piować jej mo­delu, po­win­niśmy ra­czej od­nieść temat ha­ko­wania uni­wer­sy­tetu do pol­skiej rze­czy­wi­stości, za­sobów, moż­li­wości fi­nan­so­wych i or­ga­ni­za­cyj­nych itp.

Każdy może wnieść swój wkład w po­wstanie tej książki. Cze­kamy na au­tor­skie ma­te­riały o ob­ję­tości do 10 tys. znaków, udo­stęp­niane na li­cencji CC-​BY-​SA. Za­leży nam szcze­gólnie na tek­stach do­ty­czą­cych nauk hu­ma­ni­stycz­nych, spo­łecz­nych i na pro­ble­mach zwią­za­nych z edu­kacją aka­de­micką. Wszystkie zgło­szone ma­te­riały (po ko­niecznej i pod­sta­wowej me­ry­to­rycznej i re­dak­cyjnej se­lekcji) zo­staną udo­stęp­nione w por­talu Hi­storia i Media. Wy­brane wejdą do książki, dys­try­bu­owanej na li­cencji CC-​BY-​SA w for­macie PDF i epub. Ebook zo­stanie wy­dany w wy­daw­nic­twie Ha!art.

Za­leży nam na po­szu­ki­waniu roz­wiązań w szer­szym gronie, po­ka­zaniu sto­so­wa­nych no­wa­tor­skich roz­wiązań, do­brych praktyk i stwo­rzeniu sieci osób za­an­ga­żo­wa­nych w do­sto­so­wanie prze­strzeni aka­de­mic­kiej do współ­cze­snych wy­zwań. Chcemy za­ak­cen­tować, że uni­wer­sytet może funk­cjo­nować nie tylko jako przed­się­bior­stwo na­sta­wione na wy­twa­rzanie wiedzy. Nowe ka­nały ko­mu­ni­ko­wania umoż­li­wiają swo­bodną dys­kusję, uła­twiają in­te­lek­tu­alną wy­mianę i pracę na rzecz dobra spo­łe­czeń­stwa. In­ter­ne­towa prze­strzeń i me­dialne usługi po­zwa­lają nie tylko na uspraw­nienie dzia­łania nie­któ­rych ele­mentów sys­temu aka­de­mic­kiego, ale też po­zy­tywnie wpły­wają na do­stęp­ność wiedzy dla osób spoza tego śro­do­wiska. Czy można uznać in­ternet za na­rzę­dzie mo­gące ogra­ni­czyć po­stę­pu­jącą alie­nację badań hu­ma­ni­stycz­nych i spo­łecz­nych wobec społeczeństwa?

Więcej in­for­macji na stronie:

http://​hi​sto​ria​imedia​.org/​h​a​k​o​w​anie/


Re­ali­zacja:

Hi​sto​ria​iMedia​.org
Edu​ka​tor​me​dialny​.pl
Warsztat Ba­dacza Ko­mu­ni­kacji
Ha!art

Powiązane materiały: