Przejdź do treści

Czekając na tłumaczenie…

Sto­wa­rzy­szenie „Nowa Hu­ma­ni­styka” pro­po­nuje wspólne po­szu­ki­wanie pu­bli­kacji – książek i ar­ty­kułów – które po­mimo swojej dużej wagi i zna­czenia dla świa­towej hu­ma­ni­styki, nie do­cze­kały się jeszcze prze­kładu na język polski.

Na swojej stronie in­ter­ne­towej SNH umie­ściło dwie an­kiety, za po­mocą któ­rych można zgła­szać swoje pro­po­zycje. Pierwsza do­tyczy pu­bli­kacji now­szych, któ­rych au­torzy żyją, bądź zmarli po 1950 roku; druga, pu­bli­kacji star­szych, które są lub nie­długą będą w do­menie publicznej.

Wy­niki te będą cenną wska­zówką dla planów wy­daw­ni­czych Stowarzyszenia.

Obie an­kiety do­stępne są na stronie http://​blog​.no​wa​hu​ma​ni​styka​.pl/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​/​c​z​e​k​a​j​a​c​-​n​a​-​t​l​u​m​a​c​z​enie/.

Foto: Wi­ki­pedia Common

Powiązane materiały: