Przejdź do treści

Książki

Podgląd: Tło Mona Lisy na pierwszym planie

Tło Mona Lisy na pierwszym planie

Mona Lisa cały czas in­try­guje i „kusi” ko­lej­nych na­ukowców do od­kry­wania ta­jemnic. Tym razem płótno Le­onarda da Vinci wzięły pod lupę wło­skie ba­daczki, które po­sta­no­wiły od­kryć jakie miejsce stało się tłem ob­razu. Pejzaż w tle por­tretu to wcale nie do­lina rzeki Arno, ani przy­pad­kowy kra­jo­braz. Dwie Włoszki, które po­staw­noiły roz­wi­kłać tę za­gadkę uwa­żają, że sportretowana […]

Podgląd: Karka, kostka – i magiczny świat!

Karka, kostka – i magiczny świat!

Trudno okre­ślić do­kładną liczbę uczest­ników gier fa­bu­lar­nych w Polsce, ale można ją osza­cować na kil­ka­dzie­siąt ty­sięcy. Kil­ka­dzie­siąt ty­sięcy ludzi, którzy spo­ty­kają się w do­mach i na zjaz­dach zwa­nych kon­wen­tami, aby czynić nie­co­dzienny użytek ze swej wy­obraźni. Czym wła­ściwie się zaj­mują? W więk­szości gier fa­bu­lar­nych (na­zy­wa­nych czasem nar­ra­cyj­nymi, tra­dy­cyj­nymi, pa­pie­ro­wymi lub kla­sycz­nymi, dla od­róż­nienia od komputerowych […]

Podgląd: Skąd popularność fantastyki

Skąd popularność fantastyki

Od­po­wiedź na py­tanie z „Banku dziw­nych pytań” Igrzyska śmierci, Dom w głębi lasu, Aven­gers, Kró­lewna Śnieżka i łowca, Nie­sa­mo­wity Spider-​Man, Pro­me­teusz, Mroczny Ry­cerz po­wstaje – to tylko kilka z gło­śnych ostatnio filmów, które za­li­czyć można do fan­ta­styki. Rów­nież w li­te­ra­turze ta od­miana kul­tury jest po­wszechna, o czym świadczą wy­niki sprze­daży cyklu o Harrym Pot­terze czy […]

Podgląd: Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”

Międzynarodowa konferencja naukowa „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2012”

In­stytut Bi­blio­te­ko­znaw­stwa i In­for­macji Na­ukowej UMCS w Lu­blinie ser­decznie za­prasza na mię­dzy­na­ro­dową kon­fe­rencję na­ukową „Bi­blio­teka, Książka, In­for­macja i In­ternet 2012”, która od­bę­dzie się w dniach 9–10 paź­dzier­nika 2012 r. w Lu­blinie. W trakcie kon­fe­rencji chcie­li­byśmy do­konać prze­glądu za­równo stanu badań na­uko­wych, jak i roz­wiązań prak­tycz­nych w na­stę­pu­ją­cych ob­sza­rach te­ma­tycz­nych: 1. Bi­blio­teki cy­frowe, re­po­zy­toria wiedzy, katalogi […]

Podgląd: Jak sprzedać potrójne DNA? NIMB 13 o relacjach nauka — media

Jak sprzedać potrójne DNA? NIMB 13 o relacjach nauka — media

Ko­lejny, trzy­nasty numer cza­so­pisma NIMB nie jest, jak może su­ge­rować tytuł, po­świę­cony trans­fe­rowi tech­no­logii. W tym wy­daniu CITTRU i za­pro­szeni przez re­dakcję au­torzy sku­pili się na „sprze­da­waniu” nauki, czyli jej obec­ności w me­diach. Zna­czącą część tego wy­dania po­świe­cono rów­nież or­ga­ni­zo­wa­nemu przez CITTRU — Forum Nowej Nauki (17–18.04.2012). Po­le­camy in­try­gu­jący tekst Ma­cieja Majki, który w przekonujący […]

Podgląd: Kulturę tworzą naukowcy. Nowy numer „Znaku”

Kulturę tworzą naukowcy. Nowy numer „Znaku”

Za­pra­szamy do lek­tury naj­now­szego nu­meru mie­sięcz­nika „Znak”, w którym m.in. o przy­szłości me­diów de­ba­tują: Zyg­munt Bauman, Wie­sław Go­dziec, Marcin Król, Nic Newman, Alek­sander Smolar, An­drzej Stan­kie­wicz. „Te­matem Mie­siąca” jest edu­kacja sek­su­lana w szko­łach. Na ła­mach pe­rio­dyku po­ja­wiają się py­tanie: Czym jest edu­kacja sek­su­alna? Czym różni się od wy­cho­wania do życia w ro­dzinie? Co prze­mawia za […]

Podgląd: Promocja prac naukowych i popularnonaukowych na polskim rynku wydawniczym

Promocja prac naukowych i popularnonaukowych na polskim rynku wydawniczym

Pro­mocja prac na­uko­wych i po­pu­lar­no­nau­ko­wych na pol­skim rynku wy­daw­ni­czym Przed­miotem tego tekstu są za­biegi pro­mo­cyjne sto­so­wane przez pol­skich wy­dawców książek na­uko­wych, a w mniej­szym stopniu – także po­pu­lar­no­nau­ko­wych. Okre­ślenie „polscy wy­dawcy” od­nosi się tutaj do wy­daw­nictw dzia­ła­ją­cych na kra­jowym rynku, nie­za­leżnie od ich wła­ści­ciela (stąd np. uwzględ­nienie Reader’s Di­gest). Tekst nie obej­muje oficyn, które dawniej […]

Podgląd: Hakowanie uniwersytetu

Hakowanie uniwersytetu

Za­pra­szamy do wspól­nego na­pi­sania książki na temat wpływu in­ter­netu na funk­cjo­no­wanie sys­temu aka­de­mic­kiego w Polsce. Na ar­ty­kuły na li­cencji CC-​BY-​SA cze­kamy do 10 li­sto­pada. W jaki sposób in­ternet wpłynął na funk­cjo­no­wanie pol­skich uczelni? Czy zmienił sposób, w jaki ko­rzy­stamy z wiedzy i w jaki ją pro­du­ku­jemy? Poza atrak­cyj­nymi, ale trudno de­fi­nio­wa­nymi kon­cep­cjami ta­kimi jak nauka […]

Podgląd: Czekając na tłumaczenie…

Czekając na tłumaczenie…

Sto­wa­rzy­szenie „Nowa Hu­ma­ni­styka” pro­po­nuje wspólne po­szu­ki­wanie pu­bli­kacji – książek i ar­ty­kułów – które po­mimo swojej dużej wagi i zna­czenia dla świa­towej hu­ma­ni­styki, nie do­cze­kały się jeszcze prze­kładu na język polski. Na swojej stronie in­ter­ne­towej SNH umie­ściło dwie an­kiety, za po­mocą któ­rych można zgła­szać swoje pro­po­zycje. Pierwsza do­tyczy pu­bli­kacji now­szych, któ­rych au­torzy żyją, bądź zmarli po […]

Podgląd: Fizyka przyszłości, czyli jak będzie nam się żyło 1 stycznia 2100 roku

Fizyka przyszłości, czyli jak będzie nam się żyło 1 stycznia 2100 roku

Wiele osób lubi temat po­dróży w czasie. Ja rów­nież, jednak pod wa­run­kiem, że roz­ma­wiamy o nich ję­zy­kiem nauki albo cho­ciaż „twardej” li­te­ra­tury science-​fiction. A co zrobić, kiedy o po­dró­żach w czasie chcemy po­czytać bez prze­szkód i obawy, że ciągi „krzaczków i cy­ferek” nie po­zwolą nam zro­zu­mieć ani jednej strony? Oczy­wi­ście się­gnąć po jedną z pozycji […]