Przejdź do treści

Konkurs i dyski do zgarnięcia!

Mamy dla was świetną no­winę. Już nie­długo ruszy na na­szej stronie kon­kurs, w którym bę­dziecie mogli wy­grać po­kaźną ilość dysków prze­no­śnych! Do zgar­nięcia będą 500 gi­gowe dyski prze­nośne WD Ele­ments. Je­dyne co mu­sicie zrobić, to uważnie śle­dzić naszą stronę i w od­po­wiednim mo­mencie wy­kazać się kre­atyw­no­ścią i po­czu­ciem hu­moru. Start kon­kursu już nie­długo, a w mię­dzy­czasie za­chę­camy do obej­rzenia na­szego no­wego stu­denc­kiego filmu promocyjnego .

Więcej szcze­gółów już wkrótce!

Powiązane materiały: