Przejdź do treści

Zbyt mało kobiet w informatyce – dlaczego?

Wy­sokie za­robki, ela­styczne wa­runki pracy, moż­li­wości po­sze­rzania wiedzy czy atrak­cyjna ścieżka ka­riery – to tylko nie­które z ko­rzyści, jakie ko­bietom za­pewnia praca w branży in­for­ma­tycznej. Po­mimo tego kobiet-​informatyków jest nie­wiele. Za­le­dwie 10% spe­cja­li­stów branży in­for­ma­tycznej to kobiety.

O tym, że praca w dzie­dzinie IT się opłaca i gwa­ran­tuje ko­bietom dy­na­miczny rozwój za­wo­dowy prze­ko­ny­wali pre­le­genci kon­fe­rencji „In­for­ma­tyka jest ko­bietą!”, zor­ga­ni­zo­wanej przez Tech­no­park Po­me­rania. Part­nerem wy­da­rzenia była spo­łecz­ność Geek Girls Car­rots, zrze­sza­jąca ko­biety za­fa­scy­no­wane IT i no­wymi technologiami.

„Branża in­for­ma­tyczna gwa­ran­tuje pracę, w której ceni się kre­atyw­ność i in­no­wa­cyj­ność. Za­pewnia także wy­sokie za­robki – w 2012 roku średnie wy­na­gro­dzenie w Polsce wy­no­siło ok. 3500 zł, a w branży IT blisko 7000 zł. Po­nadto umoż­liwia pracę w ze­spo­łach zło­żo­nych z mło­dych i ener­gicz­nych ludzi” – po­wie­działa Marta Hozer-​Koćmiel z Wy­działu Nauk Eko­no­micz­nych i Za­rzą­dzania Uni­wer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego – „Do­dat­kowo ścieżka ka­riery w tym sek­torze jest jasno zde­fi­nio­wana, co po­zwala na dy­na­miczny rozwój za­wo­dowy. Jest to zwykle praca, która ofe­ruje wy­jazdy i moż­li­wość na­wią­zy­wania sze­ro­kich kon­taktów za­gra­nicz­nych, a także po­sze­rzanie wiedzy. Szcze­gólnie ważne z per­spek­tywy ko­biet są też ela­styczne wa­runki pracy – można pra­cować zdalnie w domu, często ist­nieje też moż­li­wość przy­cho­dzenia do pracy w okre­ślo­nych godzinach”.

Jak wy­nika z badań Gender Re­se­arch prze­pro­wa­dzo­nych w 2009 roku na zle­cenie firmy CISCO – sto­pień wiedzy i umie­jęt­ności in­for­ma­tycz­nych re­pre­zen­to­wany przez męż­czyzn i ko­biety jest podobny.

„Ko­biety są ta­kimi sa­mymi in­for­ma­ty­kami jak męż­czyźni. Pro­dukty in­for­ma­tyczne nie są two­rzone tylko dla męż­czyzn, dla­tego bardzo przy­datne jest także ko­biece spoj­rzenie. Dla­tego ko­biety po­winny bar­dziej an­ga­żować się w branżę in­for­ma­tyczną, która ofe­ruje wiele miejsc pracy”– prze­ko­nywał Rafał Ma­lujda z Kla­stra ICT Po­morze Zachodnie.

Jednak po­mimo tego tylko 10% spe­cja­li­stów branży in­for­ma­tycznej to ko­biety. Zda­niem pre­le­gentów kon­fe­rencji taka sy­tu­acja jest wy­ni­kiem ste­reo­ty­po­wego my­ślenia i po­strze­gania branży zwią­zanej z In­ter­netem jako mę­skiego świata.

„Na rynku pracy jest nie­dobór spe­cja­li­stów z branży in­for­ma­tycznej i w naj­bliż­szych la­tach bę­dzie ich bra­ko­wało – nie tylko w Szcze­cinie czy Polsce, ale w całej Eu­ropie. Do­dat­kowo wskaźnik ko­biet ak­tyw­nych za­wo­dowo jest dużo niższy niż w przy­padku męż­czyzn. Młode dziew­czyny nie de­cy­dują się na stu­dio­wanie kie­runków in­for­ma­tycz­nych, po­nieważ ste­reo­ty­powo po­strze­gają branżę in­for­ma­tyczną jako dzie­dzinę męską” – wska­zała Ka­ta­rzyna Wit­kowska z Tech­no­parku Pomerania.

„Nie trzeba mieć wy­kształ­cenia tech­nicz­nego, aby działać w branży in­for­ma­tycznej. Ko­biety z wy­kształ­ce­niem hu­ma­ni­stycznym mogą sobie świetnie ra­dzić na ta­kich sta­no­wi­skach w dzie­dzinie IT jak m.in. te­ster, grafik, me­ne­dżer pro­jektów czy spe­cja­lista ds. PR i Mar­ke­tingu” – po­wie­działa Ewa Ga­lant, ko­or­dy­na­torka Geek Girls Car­rots w Szczecinie.

Powiązane materiały:

  • Ire­neusz

    Więk­szość ko­biety z re­guły spieszy się w pracy i jest prze­sadnie szcze­gó­łowe przy in­for­ma­tyce, a tu trzeba ro­zu­mieć na dłuższy czas bieżący.