Przejdź do treści

Zasponsoruję młode, zdolne…

Aż 40.000 do­larów czeka na 15 mło­dych uta­len­to­wa­nych ko­biet na­ukowców pro­wa­dzą­cych ba­dania w dzie­dzinie nauk o życiu.

Ru­szyła ko­lejna edycja pro­gramu sty­pen­dial­nego UNESCO-L’OREAL In­ter­na­tional Fel­low­ship for Young Women in Life Sciences 2013. Pierwszy kon­kurs odbył się w 1998 r. i do­tych­czas aż 180 mło­dych ba­da­czek z 84 krajów sko­rzy­stało z tego pre­sti­żo­wego programu.

Kon­kurs skie­ro­wany jest do ko­biet, które mają nie więcej niż 35 lat i pro­wadzą ba­dania w na­stę­pu­ją­cych dzie­dzi­nach: bio­logia, bio­chemia, bio­tech­no­logia, rol­nictwo, me­dy­cyna, far­macja i fi­zjo­logia. Każdy kraj może za­pro­po­nować 4 kan­dy­datki, które wezmą udział w kon­kursie o stypendium.

For­mu­larz na­leży wy­pełnić do 15 czerwca 2012 r. Na­stępnie Polski Ko­mitet ds. UNESCO do­kona wy­boru mak­simum czte­rech pol­skich kan­dy­datur i do 15 lipca 2012 r. przed­stawi je spe­cjalnej ko­misji rekrutacyjnej.

Więcej szcze­gółów znaj­dziesz kli­kając tutaj.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów