Przejdź do treści

Umyj zęby lub ocean plazmą

Dawno już (od­pukać) nie było żadnej ka­ta­strofy eko­lo­gicznej. Gdyby jednak znowu na przy­kład ropa za­gro­ziła życiu na któ­rymś z oce­anów, bę­dzie można wy­ko­rzy­stać urzą­dzenie, nad którym pra­cują na­ukowcy z Po­li­tech­niki Lu­bel­skiej w ko­ope­racji z eks­per­tami z Korei, Turcji i Japonii.

Efektem ich wspólnej pracy ma być prze­nośne urzą­dzenie pla­zmowe, które można bę­dzie wy­ko­rzy­stywać do oczysz­czania i od­ka­żania róż­nych po­wierzchni, gleby czy wody. Oprócz Po­li­tech­niki Lu­bel­skiej w ba­dania za­an­ga­żo­wane są także Uni­wer­sytet Ha­cet­tepe w An­karze, INHA Uni­ver­sity w In­cheon oraz pry­watna jed­nostka ba­dawcza Envi­ron­ment and Energy La­bo­ra­tory w Fu­kuoka w Ja­ponii. Biorą w nim udział na­ukowcy róż­nych dys­cy­plin – m.in. elek­tro­tech­nicy, mi­kro­bio­lodzy, spe­cja­liści w za­kresie ba­dania struktur po­wierzchni i technik plazmowych.

Plazmę wy­twarza się za po­mocą wy­ła­dowań elek­trycz­nych, to zjo­ni­zo­wany gaz – po­wie­działa prof. Hen­ryka Stry­czewska, ko­or­dy­nator eu­ro­pejski pro­jektu – chcemy zbu­dować kilka ta­kich mi­kro­re­ak­torów pla­zmo­wych, kom­pak­to­wych, które można bę­dzie prze­nosić, potem bę­dziemy badać, jak dzia­łają na róż­nych po­wierzch­niach.

Na­ukowcy wy­ko­rzy­stują wła­ści­wości plazmy, która dzięki znaj­du­jącym się w niej różnym cząstkom zjo­ni­zo­wanym usuwać może np. bak­terie, nisz­cząc ich DNA. To wła­śnie dzięki temu urzą­dzenia te mo­głyby być wy­ko­rzy­sty­wane między in­nymi do usu­wania za­nie­czysz­czeń z gazów wy­lo­to­wych (m.in. tlenków siarki, tlenków azotu) czy sub­stancji po­wsta­ją­cych w trakcie róż­nych pro­cesów prze­my­sło­wych. Plazmę można też wy­ko­rzy­stać w bio­me­dy­cynie np. przy le­czeniu ran, usu­waniu szko­dli­wych bak­terii z tkanek. Może być też sto­so­wana przy oczysz­czaniu róż­nych po­wierzchni np. środków opa­trun­ko­wych, ale także opa­kowań do pro­duktów spo­żyw­czych czy też do od­ka­żania wody lub gleby.

Po­dobne roz­wią­zania są już sto­so­wane w sto­ma­to­logii przy le­czeniu próch­nicy lub usu­waniu bak­terii za po­mocą ozonu, czyli od­miany tlenu, który po­wstaje pod­czas wy­ła­dowań atmosferycznych.

Ozon to silny środek bak­te­rio­bójczy – do­dała prof. Stry­czewska – plazma po­zwala za po­mocą tych ener­ge­tycz­nych elek­tronów usuwać se­lek­tywnie wy­brane zanieczyszczenie.

Plazma, w od­róż­nieniu od ste­ry­li­zacji, po­zwala na usu­wanie wy­se­lek­cjo­no­wa­nych za­nie­czysz­czeń. Może mieć za­sto­so­wanie tam, gdzie za­nie­czysz­czenia te wy­stę­pują w dużym roz­pro­szeniu, są rozcieńczone.

Pro­jekt ma za­koń­czyć się we wrze­śniu 2014 r., ale, jak prze­wi­duje prof. Stry­czewska, ba­dania nad wy­ko­rzy­sta­niem plazmy będą kon­ty­nu­owane także później.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów