Przejdź do treści

Tylko dla pań :)

Uwaga Panie! Do 26 paź­dzier­nika trwa jeszcze re­kru­tacja pra­cow­ni­czek na­uko­wych do dru­giego cyklu pro­jektu „Ko­mer­cja­li­zacja wy­ników badań na­uko­wych drogą do suk­cesu za­wo­do­wego ko­biet na­ukowców”, który umoż­liwi od­bycie płat­nych staży w wy­branym mikro, małym lub średnim przed­się­bior­stwie na te­renie całej Polski.

Pro­jekt sta­żowy dla kobiet-​naukowców re­ali­zo­wany jest przez Po­znański Aka­de­micki In­ku­bator Przed­się­bior­czości, a współ­fi­nan­so­wany przez przez Unię Eu­ro­pejską ze ze środków Eu­ro­pej­skiego Fun­duszu Spo­łecz­nego w ra­mach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Ka­pitał Ludzki, Dzia­łanie 4.2 Rozwój kwa­li­fi­kacji kadr sys­temu B+R i wzrost świa­do­mości roli nauki w roz­woju go­spo­dar­czym. Ko­biety w całej Eu­ropie są coraz le­piej wy­kształ­coną grupą spo­łeczną. Do­mi­nują wśród stu­diu­ją­cych i koń­czą­cych studia (ponad 50%), a ponad 40% z nich zdo­bywa przy­naj­mniej sto­pień dok­tora. W pol­skiej nauce ko­biety sta­nowią ponad po­łowę pra­cow­ników naukowych.

Eks­perci zaj­mu­jący się po­li­tyką in­no­wa­cyjną wska­zują, że w celu two­rzenia kon­ku­ren­cyjnej go­spo­darki opartej na wiedzy, cha­rak­te­ry­zu­jącej się wy­sokim po­ziomem wy­na­laz­czości i in­no­wa­cyj­ności, nie­zbędne jest od­po­wiednie wy­ko­rzy­stanie w nauce i biz­nesie po­ten­cjału in­te­lek­tu­al­nego ko­biet oraz ich ro­sną­cego wy­kształ­cenia i kwa­li­fi­kacji za­wo­do­wych. Prze­ko­nują, że jest to jeden z głów­nych czyn­ników zrów­no­wa­żo­nego roz­woju oraz wzrostu in­no­wa­cyj­ności go­spo­darki – szcze­gólnie w kon­tek­ście pro­gno­zo­wa­nych i już wi­docz­nych w całej Eu­ropie zmian de­mo­gra­ficz­nych, które wręcz „wy­mu­szają” po­trzebę dal­szej, wy­so­kiej ak­tyw­ności za­wo­dowej ko­biet na rynku pracy. Po­mysł re­ali­zacji pro­jektu zro­dził się w PAIP w od­po­wiedzi na niski po­ziom współ­pracy po­między śro­do­wi­skiem na­ukowym i sferą biznesu.

Celem przed­się­wzięcia jest zwięk­szanie ak­tyw­ności kobiet-​naukowców w ko­mer­cja­li­zacji wy­ników prac ba­daw­czych, a także zmiana nie­ko­rzyst­nego bi­lansu współ­pracy po­przez na­wią­zanie re­lacji po­między jed­nost­kami na­uko­wymi i przed­się­bior­cami. Jak twierdzą or­ga­ni­za­torzy, pro­jekt opiera się na wy­mier­nych ko­rzy­ściach za­równo dla sta­ży­stek, jak i przed­się­biorców. Sta­żystki uzy­skują wiedzę prak­tyczną po­przez pracę i co­dzienne ob­co­wanie z dzia­łal­no­ścią po­dej­mo­waną w sferze biz­nesu, na­to­miast przed­się­biorcy zy­skują pra­cow­nika, któ­rego umie­jęt­ności i prak­tyczna praca na rzecz przed­się­bior­stwa będą war­to­ścią do­daną dla jego działalności.

Ko­rzyści z pro­jektu są obo­pólne. Pra­cow­niczka na­ukowa zdo­bywa do­świad­czenie w pracy w firmie, a przed­się­biorca otrzy­muje in­no­wa­cyjną usługę, tech­no­logię itp. – in­for­muje Kamil Sko­ru­piński z Po­znań­skiego Aka­de­mic­kiego In­ku­ba­tora Przedsiębiorczości.

Re­ali­zacja pro­jektu ma przy­czynić się m. in. do zwięk­szenia ak­tyw­ności kobiet-​naukowców w ko­mer­cja­li­zacji wy­ników prac ba­daw­czych oraz zdo­bycia przez nie biz­ne­so­wego do­świad­czenia i umie­jęt­ności za­rzą­dzania ba­da­niami na­uko­wymi. Przed­się­wzięcie kie­ro­wane jest do pra­cownic na­uko­wych i naukowo-​dydaktycznych, spe­cja­li­zu­ją­cych się w dzie­dzi­nach społeczno-​ekonomicznych, które są za­trud­nione na te­ry­to­rium Polski na uczel­niach wyż­szych, w jed­nost­kach na­uko­wych lub w in­sty­tu­tach ba­daw­czych na sta­no­wisku asy­stenta, ad­iunkta lub pro­fe­sora. Udział w pro­jekcie mogą zgła­szać także przed­się­biorcy, którzy są za­in­te­re­so­wani przy­ję­ciem na staż pra­cownic naukowych.

Pro­jekt prze­wi­duje wy­na­gro­dzenie dla sta­żystki (3000 zło­tych za mie­siąc), które w ca­łości jest fi­nan­so­wane przez Unię Eu­ro­pejską. Staż może po­trwać mak­sy­malnie 6 mie­sięcy, a sta­żystka musi w tym czasie prze­pra­cować 100 go­dzin mie­sięcznie na rzecz da­nego przedsiębiorstwa.

Firma przyj­mu­jąca na staż wy­znacza opie­kuna sta­żystki, który bę­dzie otrzy­mywał co­mie­sięczne wy­na­gro­dzenie w wy­so­kości 300 zł. Do­dat­kowo 20 uczest­ni­czek jed­nego cyklu pro­jektu weźmie udział w szko­leniu (weekend od piątku do nie­dzieli), któ­rego celem jest wzmoc­nienie umie­jęt­ności i wiedzy uczest­ni­czek w za­kresie: za­rzą­dzania pro­jek­tami B+R (mo­dele, studia przy­padków, nie­zbędne kom­pe­tencje me­na­dżer­skie); fi­nan­so­wania in­no­wacji i dzia­łal­ności B+R (źródła fi­nan­sowe, po­zy­ski­wanie i roz­li­czanie); ochrony wła­sności in­te­lek­tu­alnej (prawo au­tor­skie, pa­tenty); nauka dla biz­nesu (współ­praca z fir­mami, jej prawne aspekty); ko­bieta w nauce (róż­nice w re­ali­zacji pro­jektu B+R, style za­rzą­dzania ko­biet, pro­blemy w roz­woju ka­riery). Szko­lenia będą pro­wa­dzone me­todą warsz­ta­tową z wy­ko­rzy­sta­niem stu­diów przypadku.

Jakie kroki trzeba podjąć, żeby zna­leźć się w projekcie?

Wy­starczy wejść na stronę www​.sta​ze​dla​ko​biet​.paip​.pl, za­lo­gować się i po­czekać na zgło­szenie się przed­się­biorcy lub samej za­pro­po­nować staż w wy­branej firmie. Na ww. stronie znaj­dują się rów­nież szcze­góły do­ty­czące re­kru­tacji i nie­zbędne for­mu­larze. W razie pytań moż­liwy jest kon­takt te­le­fo­niczny lub ma­ilowy z ko­or­dy­na­torem pro­jektu: Ma­riu­szem Ma­to­usz­kiem – (61) 665 76 70 lub matouszek@​paip.​pl.

Powiązane materiały: