Przejdź do treści

Stanik, który bada piersi

Rak piersi to naj­czę­ściej wy­stę­pu­jący no­wo­twór u ko­biet. W Polsce za­pada na niego co roku aż 15.000 ko­biet. Szanse na cał­ko­wite wy­le­czenie są tym większe, im wcze­śniej no­wo­twór zo­stanie wykryty.

Nie­długo na rynek trafi wy­na­lazek Ame­ry­kanów, który może zrobić fu­rorę wśród żeń­skiej po­pu­lacji. To stanik, który wy­kryje nie­po­ko­jące zmiany w piersi na tyle wcze­śnie, że jest ogromna szansa na cał­ko­wite wyleczenie.

Stanik o na­zwie Breast Tissue Scre­ening Bra wpraw­dzie nie za­stąpi badań u le­karza, ale może do tych badań na­kłonić, bo – jak twierdzą jego twórcy – może za­sy­gna­li­zować ry­zyko roz­woju no­wo­tworu nawet sześć lat wcze­śniej niż ba­danie mam­mo­gra­ficzne! Wła­śnie prze­szedł testy pro­wa­dzone przez firmę First War­ning Systems.

Jak działa taki stanik? Wy­gląda on jak tra­dy­cyjny spor­towy stanik, ale w jego wnę­trzu znaj­dują się spe­cjalne czuj­niki, które na bie­żąco mo­ni­to­rują zmiany tem­pe­ra­tury w róż­nych czę­ściach piersi (przy roz­woju no­wo­tworu ob­ser­wuje się jej nie­ty­powe wa­hania zwią­zane ze zwięk­szonym prze­pływem krwi una­czy­nia­jącej guz). Dane są zbie­rane i wy­sy­łane do kom­pu­tera, gdzie można je co­dziennie prze­glądać. Spe­cjalna apli­kacja ana­li­zuje ze­brane dane i w razie „od­stępstw od normy”, mo­gą­cych sy­gna­li­zować rozwój guza, in­for­muje, czy po­win­nyśmy się zgłosić do lekarza.

Na­ukowcy z First War­ning Sys­tems prze­pro­wa­dzili testy kli­niczne biu­sto­nosza na 650 ko­bie­tach., które wy­ka­zały, iż sku­tecz­ność Breast Tissue Scre­ening Bra wy­nosi 92,1% (tra­dy­cyjne mam­mo­grafy pra­wi­dłowo iden­ty­fi­kują no­wo­twory w 70% przy­padków). In­no­wa­cyjny stanik ma trafić do sprze­daży w Eu­ropie już w 2013 roku.

Powiązane materiały: