Przejdź do treści

Kobiety w nauce

Podgląd: Tylko dla pań :)

Tylko dla pań :)

Uwaga Pa­nie! Do 26 paź­dzier­nika trwa jesz­cze re­kru­ta­cja pra­cow­ni­czek na­uko­wych do dru­giego cy­klu pro­jektu „Ko­mer­cja­li­za­cja wy­ni­ków ba­dań na­uko­wych drogą do suk­cesu za­wo­do­wego ko­biet na­ukow­ców”, który umoż­liwi od­by­cie płat­nych staży w wy­bra­nym mi­kro, ma­łym lub śred­nim przed­się­bior­stwie na te­re­nie ca­łej Pol­ski. Pro­jekt sta­żowy dla ko­­biet-na­­u­ko­w­ców re­ali­zo­wany jest przez Po­znań­ski Aka­de­micki In­ku­ba­tor Przed­się­bior­czo­ści, a współ­fi­nan­so­wany przez przez Unię Eu­ro­pej­ską […]

Podgląd: Polka przewodniczącą Rady CERN

Polka przewodniczącą Rady CERN

Można mó­wić o wiel­kim suk­ce­sie pol­skiej na­uki! Prof. Agnieszka Za­lew­ska z In­sty­tutu Fi­zyki Ją­dro­wej PAN w Kra­ko­wie zo­stała wy­brana na prze­wod­ni­czącą Rady Eu­ro­pej­skiej Or­ga­ni­za­cji Ba­dań Ją­dro­wych (CERN). Prof. Za­lew­ska jest spe­cja­listką w dzie­dzi­nie fi­zyki wy­so­kich ener­gii, ba­daczką neu­trin i ciem­nej ma­te­rii. Zo­stała zgło­szona jako kan­dy­dat czte­rech kra­jów człon­kow­skich CERN — Pol­ski, Bel­gii, Czech i Wę­gier. Wy­brano ją w gło­so­wa­niu wszyst­kich 20 kra­jów […]

Polski papier z jedwabiu

Prof. Anna Do­rota Po­tocka z war­szaw­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych jest współ­twór­czy­nią praw­dzi­wej in­no­wa­cji ar­ty­stycz­nej i kon­ser­wa­tor­skiej – ob­ję­tego ochroną pa­ten­tową pa­pieru je­dwab­nego. Pa­piery na­zy­wane po­pu­lar­nie bi­buł­kami ja­poń­skimi lub pa­pie­rami je­dwab­nymi, wy­wo­dzące się z tech­nik sto­so­wa­nych na Da­le­kim Wscho­dzie, zwią­za­nych z tra­dy­cyj­nymi spo­so­bami two­rze­nia dzieł sztuki na je­dwa­biach i pa­pie­rach czer­pa­nych, wy­ko­rzy­sty­wano za­wsze do prac ar­ty­stycz­nych i kon­ser­wa­tor­skich przy obiek­tach za­byt­ko­wych, po­cząw­szy […]

Zasponsoruję młode, zdolne…

Aż 40.000 do­la­rów czeka na 15 mło­dych uta­len­to­wa­nych ko­biet na­ukow­ców pro­wa­dzą­cych ba­da­nia w dzie­dzi­nie nauk o ży­ciu. Ru­szyła ko­lejna edy­cja pro­gramu sty­pen­dial­nego UNESCO-L’OREAL In­ter­na­tio­nal Fel­low­ship for Young Wo­men in Life Scien­ces 2013. Pierw­szy kon­kurs od­był się w 1998 r. i do­tych­czas aż 180 mło­dych ba­da­czek z 84 kra­jów sko­rzy­stało z tego pre­sti­żo­wego pro­gramu. Kon­kurs skie­ro­wany jest do ko­biet, które mają nie […]

Kobiety, gender i globalny rozwój

„Ko­biety, gen­der i glo­balny roz­wój” to uni­ka­towa po­zy­cja na pol­skim rynku wy­daw­ni­czym. Za­wiera naj­waż­niej­sze tek­sty czo­ło­wych spe­cja­li­stek w dzie­dzi­nie stu­diów nad roz­wo­jem i płcią kul­tu­rową (gen­der). Au­torki ana­li­zują wpływ i rolę ko­biet na zmiany spo­łeczne, po­li­tyczne i eko­no­miczne za­cho­dzące w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się. Po­ru­szają te­maty ta­kie jak: mi­gra­cje, świa­towy kry­zys go­spo­dar­czy, zmiany kli­matu czy kul­tu­rowe uwa­run­ko­wa­nia. Teo­re­tyczne roz­wa­ża­nia uzu­peł­nione są przy­kła­dami […]

W dużym stawie, byłabym małą rybką

Jest czo­ło­wym w świe­cie elek­tro­che­mi­kiem zaj­mu­ją­cym się kon­den­sa­to­rami – pierw­sza pod wzglę­dem cy­to­wal­no­ści i liczby pu­bli­ka­cji. Za gra­nicą my­ślą, że jest męż­czy­zną. Chcia­łaby, żeby w Pol­sce jeź­dziły au­to­busy ta­kie, jak w Szan­ghaju. Roz­mowa z prof. Elż­bietą Frąc­ko­wiak, lau­re­atką na­grody Fun­da­cji na Rzecz Na­uki Pol­skiej. Na­groda, którą Pani otrzy­mała, na­zy­wana jest nie­kiedy Pol­skim No­blem. To ogromny suk­ces, je­śli trzy­mać się tej […]

Strona 3 z 3 ‹ Pierwszy 1 2 3