Przejdź do treści

Kobiety, gender i globalny rozwój

„Ko­biety, gender i glo­balny rozwój” to uni­ka­towa po­zycja na pol­skim rynku wy­daw­ni­czym. Za­wiera naj­waż­niejsze teksty czo­ło­wych spe­cja­li­stek w dzie­dzinie stu­diów nad roz­wojem i płcią kul­tu­rową (gender).

Au­torki ana­li­zują wpływ i rolę ko­biet na zmiany spo­łeczne, po­li­tyczne i eko­no­miczne za­cho­dzące w kra­jach roz­wi­ja­ją­cych się. Po­ru­szają te­maty takie jak: mi­gracje, świa­towy kryzys go­spo­darczy, zmiany kli­matu czy kul­tu­rowe uwa­run­ko­wania. Teo­re­tyczne roz­wa­żania uzu­peł­nione są przy­kła­dami z róż­nych krajów. W re­zul­tacie po­wstała bo­gata an­to­logia, z której ko­rzy­stać mogą nie tylko śro­do­wiska aka­de­mickie, ale też wszystkie osoby za­in­te­re­so­wane pro­ble­ma­tyką płci społeczno-​kulturowej czy za­gad­nie­niami rozwoju.

Re­dak­torki upo­rząd­ko­wały wybór tek­stów w pięć części do­ty­czą­cych: teorii mię­dzy­na­ro­do­wego roz­woju i dys­kursu gen­de­ro­wego, ana­lizy uwa­run­kowań kul­tu­ro­wych roli ko­biet w spo­łecz­ności, po­zycji ko­biet w glo­balnym sys­temie go­spo­dar­czym oraz w pro­cesie prze­mian spo­łecz­nych, a także ko­bie­cych or­ga­ni­zacji społecznych.

O tej cie­kawej po­zycji więcej prze­czy­tasz tutaj.

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów