Przejdź do treści

Kobiety częściej używają dwukropka i nawiasu

Wy­gląda na to, że płeć piękna zde­cy­do­wanie chęt­niej wy­raża emocje. Przy­naj­mniej jeśli chodzi o wia­do­mości SMS.

Ba­dania na­ukowe udo­wod­niły, że ko­biety uży­wają dwa razy więcej emo­tikon pod­czas pi­sania smsów niż męż­czyźni. Za to męż­czyźni uży­wają bar­dziej róż­no­rod­nych znaków, aby wy­razić swe emocje – twierdzą ba­dacze z Rice Uni­ver­sity. Pierwszy emo­tikon zo­stał wy­słany e-​mailem do­kładnie 19 wrze­śnia 1982 roku o godz. 11:44. Nadawcą wia­do­mości był Scott Fahlman, pro­fesor Car­negie Mellon Uni­ver­sity w Pit­ts­burgu. Była to naj­bar­dziej kla­syczna buźka z no­skiem, czyli :-). Mie­siąc temu świę­to­wa­liśmy więc trzy­dzieste uro­dziny emotikon.

Dziś uży­wamy ich z taką na­tu­ral­no­ścią , że nawet ich nie za­uwa­żamy. Stwo­rzone z myśl­ników, prze­cinków, śred­ników i liter po­zwa­lają, bez użycia słów, wy­razić sporo emocji. W wia­do­mo­ściach prze­sy­ła­nych ma­ilem albo w SMSach wzbo­ga­cają kon­tekst, w którym użyto słów i po­ma­gają le­piej zro­zu­mieć in­tencje au­tora wia­do­mości. Za­sta­na­wia­li­ście się kiedyś kto używa więcej emo­tikon – ko­biety czy męż­czyźni? Też pewnie nie.

Ba­dania pod tym kątem prze­pro­wa­dzili na­ukowcy z Rice Uni­ver­sity. Trwały pół roku. W tym czasie Ame­ry­kanie prze­ana­li­zo­wali ponad 124.000 wia­do­mości SMS, które na­pi­sali uczest­nicy ba­dania na roz­danym im smart­fo­nach. Nie wie­dzieli oczy­wi­ście, że celem ba­dania są emotikony.

Oka­zało się, że wszyscy ba­dani uży­wali emo­ti­konów w ko­mu­ni­kacji SMS, lecz nie ro­bili tego zbyt często. Tylko 4% z nich sto­so­wało je w każdej wy­sy­łanej wia­do­mości. Naj­czę­ściej wy­bie­ra­nymi emo­ti­ko­nami były te wy­ra­ża­jące za­do­wo­lenie, szczę­ście oraz smutek. W tych 124.000 wia­do­mo­ściach SMS, wy­sła­nych przez uczest­ników ba­dania, zna­lazły się aż 74 ro­dzaje emotikonów.

Wy­szło także na jaw, że płcie różnią się pod względem uży­wania wzmac­niaczy prze­kazu. Ko­biety po­słu­gi­wały się emo­ti­ko­nami dwu­krotnie czę­ściej niż męż­czyźni, ale jednak to pa­nowie ko­rzy­stali z więk­szego ze­stawu „bu­ziek”, by wy­razić swoje emocje.

Też sto­su­jecie je w swoich wpi­sach? ;)

Powiązane materiały: