Przejdź do treści

Kobieta w biznesie i nauce — czas obalić mity

Ko­bieta na­uko­wiec? Ko­bieta szef? Tak, ale nie mój! Choć sy­tu­acja ko­biet w świecie nauki i biz­nesu jest coraz lepsza, to nadal po­ku­tuje wiele mitów na ten temat. Czas je obalić, lub przy­naj­mniej za­cząć na ich temat po­ważnie dyskutować.

Kwoty za­pew­niają ko­bietom miejsca w ra­dach nad­zor­czych i/​lub za­rzą­dach firm w okre­ślonej pro­porcji do męż­czyzn (30–50%). Ich celem jest zwięk­szenie udziału ko­biet w po­dej­mo­waniu de­cyzji. Udział ko­biet na sta­no­wi­skach kie­row­ni­czych jest wciąż niski – w Polsce wy­nosi on tylko 12.2%, w Eu­rope 14%, a w USA 16% . Udział ten jest jeszcze niższy w kra­jach Azji Południowo-​wschodniej (7.1%) oraz w kra­jach Bli­skiego Wschodu i Afryki (4.6%).

Więcej na ten temat prze­cztasz tutaj!

Powiązane materiały:

  • Brak powiązanych materiałów