Przejdź do treści

Karotki czyli kobiety kochające nowe technologie

W branży IT, która do tej pory wy­da­wała się być ty­powo męską, jest coraz więcej ko­biet i chcą być za­uwa­żone. Od ponad roku działa spo­łecz­ność Geek Girls Car­rots, zwa­nych często Ka­rot­kami lub Marchewkami.

To ko­biety, dla któ­rych nowe tech­no­logie to pasja, zawód i sposób na życie. Spo­ty­kają się co mie­siąc w róż­nych mia­stach Polski, aby po­roz­ma­wiać o tym co no­wego w świecie tech­no­lo­gicz­nych no­winek piszczy. Uczą się, wy­mie­niają do­świad­cze­niami, po­znają się i przede wszystkim do­brze się razem bawią. Są wśród nich pro­gra­mistki, gra­ficzki, spe­cja­listki UX/​UI, blo­gerki, spe­cja­listki od stra­tegii, za­rzą­dzania pro­jek­tami i ma­na­gerki. Ini­cja­torką po­wstania spo­łecz­ności Geek Girls Car­rots była Ka­mila Sidor. Pra­cując w UBIK Bu­si­ness Con­sul­ting i hard­GAMMA Ven­tures or­ga­ni­zo­wała pierwszy Startup Weekend w Polsce i za­rzą­dzała ak­ce­le­ra­torem star­tupów tech­no­lo­gicz­nych Gamma Rebels.

Pod­czas or­ga­ni­zacji ma­ra­tonu two­rzenia startup’ów tech­no­lo­gicz­nych „z prze­ra­że­niem od­kryłam, że w tej branży nie ma w ogóle ko­biet. Na 120 uczest­ników było za­le­dwie 10 dziew­czyn. Więk­szość tych dziew­cząt nawet nie brała udziału, tylko przy­szła zo­ba­czyć co się dzieje”. Słowo „geek” ko­jarzy się przede wszystkim z mało ak­tywnym trybem życia, wie­lo­go­dzinnym pro­gra­mo­wa­niem i nie­zdrowym je­dze­niem. Co naj­czę­ściej jedzą pro­gra­miści? Oczy­wi­ście pizzę. Tym­czasem Geek Girls nie chcą wpi­sywać się w ten nurt. Lubią pizzę, ale są jed­no­cze­śnie świa­dome, że pizza to puste ka­lorie, na­sy­cone tłuszcze i cholesterol.

Stąd wy­brały na symbol mar­chewki – zdrowe, smaczne i… po­ma­rań­czowe. Oprócz idei liczy się też prak­tyka, a ta obej­muje or­ga­ni­zo­wane w róż­nych mia­stach w Polsce spo­tkania, warsz­taty i pre­lekcje. W grudniu od­będą się one jeszcze m.in. w Bia­łym­stoku i Po­znaniu (13 grudnia) oraz w Gli­wi­cach (18 grudnia). Jak na każdym po­przednim spo­tkaniu, biorą w nich udział młode, za­ja­rane no­wymi tech­no­lo­giami dziew­czyny, które od­niosły już sukces w branży IT i chcą się po­dzielić swoją wiedzą. To zna­ko­mita okazja, aby roz­winąć się za­wo­dowo, na­wiązać nowe in­spi­ru­jące kon­takty i pro­mować ko­biety dzia­ła­jące w IT. I oczy­wi­ście za­jadać się mar­chew­ko­wymi prze­ką­skami: ciast­kami z mar­chewki, mar­chew­ko­wymi słup­kami z di­pami, mar­chew­kową pastą z tor­tillą czy mar­chew­ko­wymi żel­kami. O dziwo, na spo­tka­niach Geek Girls Car­rots można spo­tkać i panów.

Cie­kawe, czy pod­ja­dają marchewki?

Powiązane materiały: