Przejdź do treści

Kobiety w nauce

Podgląd: Lubimy leżeć na plaży — to udowodnione naukowo

Lubimy leżeć na plaży — to udowodnione naukowo

Nie samą nauką i wy­na­laz­kami czło­wiek żyje. Cza­sami warto się ode­rwać i nieco wy­po­cząć. Ale jak i gdzie? Na­ukowo po­de­szła do tego Ewe­lina Strze­lecka z SGH. Dok­to­rantka prze­ana­li­zo­wała nasze za­cho­wania pod­czas uropu. Pod lupę wzięła osoby sa­motne które teraz na­zywa się sin­glami, mał­żeń­stwa czy związki part­ner­skie bez dzieci, ro­dziny z dziećmi na utrzy­maniu oraz osoby […]

Podgląd: Bransoletka od uczuć

Bransoletka od uczuć

Ko­biety uwiel­biają bi­żu­terię. Zwłaszcza, jeśli jest ona nie­po­wta­rzalna. A wła­śnie taka ma być bran­so­letka, nad którą pra­cuje… oczy­wi­ście ko­bieta. Ta nie­ty­powa „bi­żu­teria” ma być sy­gna­li­za­torem emocji osoby, która ją nosi. Pra­cuje nad nią jej po­my­sło­daw­czyni Mał­go­rzata Jędrzejewska-​Szczerska z Wy­działu Elek­tro­niki, Te­le­ko­mu­ni­kacji i In­for­ma­tyki Po­li­tech­niki Gdań­skiej. Bran­so­letka ma zmie­niać kolor w za­leż­ności od na­stroju, wska­zując czy […]

Podgląd: Na tropie czarnej energii

Na tropie czarnej energii

Ciemna energia jest formą energii, o której mo­żemy po­wie­dzieć, że praw­do­po­dobnie ist­nieje. Sta­nowi aż 70% Wszech­świata i jest od­po­wie­dzialna za jego roz­sze­rzanie. Poza tymi hi­po­te­tycz­nymi stwier­dze­niami na­ukowcy ra­czej nie­wiele o niej wiedzą. W wy­zna­czeniu wła­ści­wości czarnej energii być może po­może au­torski pro­gram ob­ser­wa­cyjny, nad którym pra­cuje prof. Bo­żena Czerny z Cen­trum Astro­no­micz­nego im. M. Kopernika […]

Podgląd: Umyj zęby lub ocean plazmą

Umyj zęby lub ocean plazmą

Dawno już (od­pukać) nie było żadnej ka­ta­strofy eko­lo­gicznej. Gdyby jednak znowu na przy­kład ropa za­gro­ziła życiu na któ­rymś z oce­anów, bę­dzie można wy­ko­rzy­stać urzą­dzenie, nad którym pra­cują na­ukowcy z Po­li­tech­niki Lu­bel­skiej w ko­ope­racji z eks­per­tami z Korei, Turcji i Ja­ponii. Efektem ich wspólnej pracy ma być prze­nośne urzą­dzenie pla­zmowe, które można bę­dzie wy­ko­rzy­stywać do oczyszczania […]

Podgląd: Kobiety w nauce bardziej uczciwe

Kobiety w nauce bardziej uczciwe

Ko­bieta jest jak mu­zyka — ła­godzi oby­czaje. Tak przy­naj­mniej twierdzą nie­którzy po­li­tycy. Oka­zuje się rów­nież, że ko­biety nie oszu­kują w nauce na taką skalę jak ich ko­ledzy. Sprawę uczci­wości wśród na­ukowców zba­dali… na­ukowcy z Rut­gers Uni­ver­sity i Yeshiva Uni­ver­sity. Wnioski z tych badań nie są zbyt dobre dla męż­czyzn. Oka­zuje się bo­wiem, że oszu­kują oni […]

Podgląd: Zbyt mało kobiet w informatyce – dlaczego?

Zbyt mało kobiet w informatyce – dlaczego?

Wy­sokie za­robki, ela­styczne wa­runki pracy, moż­li­wości po­sze­rzania wiedzy czy atrak­cyjna ścieżka ka­riery — to tylko nie­które z ko­rzyści, jakie ko­bietom za­pewnia praca w branży in­for­ma­tycznej. Po­mimo tego kobiet-​informatyków jest nie­wiele. Za­le­dwie 10% spe­cja­li­stów branży in­for­ma­tycznej to ko­biety. O tym, że praca w dzie­dzinie IT się opłaca i gwa­ran­tuje ko­bietom dy­na­miczny rozwój za­wo­dowy prze­ko­ny­wali pre­le­genci konferencji […]

Podgląd: Anatomia bardzo wirtualna

Anatomia bardzo wirtualna

Wir­tu­alny stół do nauki ana­tomii zna­lazł się na wy­po­sa­żeniu su­per­no­wo­cze­snego Cen­trum Dy­dak­tyki i Sy­mu­lacji Me­dycznej Ślą­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego (CDiSM) w Ka­to­wi­cach, w którym stu­denci me­dy­cyny uczą się na fan­to­mach przy­po­mi­na­ją­cych praw­dzi­wych pa­cjentów i w sa­lach wzo­ro­wa­nych na praw­dzi­wych sa­lach ope­ra­cyj­nych, po­ro­do­wych czy w sy­mu­la­torze am­bu­lansu. To pierwsze takie urzą­dzenie w Polsce. Z wy­glądu przy­po­mina tradycyjny […]

Podgląd: FameLab, czyli jak zrobić naukowe show

FameLab, czyli jak zrobić naukowe show

Je­żeli po­tra­fisz w ciągu trzech minut w sposób przy­stępny i atrak­cyjny opo­wie­dzieć o swoich ba­da­niach na­uko­wych, aby „nie­nau­kowa” pu­blicz­ność i jury nie zie­wali z nudów, to ten kon­kurs jest dla Ciebie. Rusza ko­lejna edycja kon­kursu Fa­meLab. Zgło­szenia można nad­syłać do końca stycznia 2013. Fa­meLab zo­stał stwo­rzony w 2005 r. w Wiel­kiej Bry­tanii przez or­ga­ni­za­torów Cheltenham […]

Podgląd: Dom z ziemi wyszedł z ziemi

Dom z ziemi wyszedł z ziemi

Kiedyś ma­rzy­liśmy o szkla­nych do­mach, teraz śnimy o do­mach in­te­li­gent­nych i eko­lo­gicz­nych. Cza­sami takie sny stają się na szczę­ście jawą! W Pa­słęku w wo­je­wódz­twie warmińsko-​mazurskiem po­wstał pierwszy w Polsce ener­go­osz­czędny bu­dynek, wznie­siony w tech­no­logii su­rowej, czyli nie­wy­pa­lanej ziemi, ubi­janej w sza­lun­kach. In­we­stycja zre­ali­zo­wana przez na­ukowców z Po­li­tech­niki War­szaw­skiej i miej­scową gminę ma pro­mować ar­chi­tek­turę ekologiczną. […]

Podgląd: Karotki czyli kobiety kochające nowe technologie

Karotki czyli kobiety kochające nowe technologie

W branży IT, która do tej pory wy­da­wała się być ty­powo męską, jest coraz więcej ko­biet i chcą być za­uwa­żone. Od ponad roku działa spo­łecz­ność Geek Girls Car­rots, zwa­nych często Ka­rot­kami lub Mar­chew­kami. To ko­biety, dla któ­rych nowe tech­no­logie to pasja, zawód i sposób na życie. Spo­ty­kają się co mie­siąc w róż­nych mia­stach Polski, aby […]

Strona 1 z 3 1 2 3 Ostatni ›