Przejdź do treści

Jakie masz zdjęcie na FB?

Fa­ce­book jeszcze się nie znu­dził, choć za­wiódł ostatnio in­we­storów. Coraz czę­ściej zaj­mują się nim rów­nież na­ukowcy. Nie tylko, by plotkować.

Ostatnio ana­li­zo­wali zdjęcia, jakie użyt­kow­nicy wsta­wiają na swoich pro­fi­lach. Oka­zuje się, że w za­leż­ności od kul­tury w ja­kiej się wy­cho­wa­liśmy, wy­bie­ramy różne fo­to­grafie. Osoby po­cho­dzące z krajów za­chod­nich by po­kazać się zna­jomym, umiesz­czają zdjęcia przed­sta­wia­jące twarz w zbli­żeniu. Użyt­kow­nicy por­talu spo­łecz­no­ścio­wego po­cho­dzący ze wschod­niej Azji wy­ko­rzy­sty­wali na­to­miast zdjęcia wy­ko­nane z pewnej od­le­głości, na któ­rych widać było oprócz syl­wetki także ja­kieś tło.

Dla na­ukowców nie było to za­ska­ku­jące. Ba­dania te po­twier­dziły bo­wiem po raz ko­lejny wpływ czyn­ników kul­tu­ro­wych na pre­fe­rencje po­znawcze. Lu­dzie wy­cho­wani w kul­turze wschod­niej, zwra­cają większą uwagę na kon­tekst. Kul­tury za­chodnie są na­to­miast sku­pione na szczegółach.

Pod­czas tych badań stwier­dzono, że na­wyki kul­tu­rowe mogą się zmie­niać w za­leż­ności od czasu i miejsca, w którym prze­by­wamy. Na­ukowcy do­szli do ta­kich wnio­sków ana­li­zując zdjęcia azja­tyc­kich stu­dentów, którzy stu­diują na za­chod­nich uni­wer­sy­te­tach. Na swoich pro­fi­lach za­miesz­czają oni fo­to­grafie przed­sta­wia­jące ich twarze w zbliżeniu.

Po raz ko­lejny zatem nauka po­twier­dziła mą­drość za­wartą w sta­rych przy­sło­wiach – jeśli wej­dziesz między wrony, kracz jak i one…

Dla przy­kładu dwa „przy­pad­kowe” zdjęcia pro­fi­lowe z Fa­ce­booka. Pierwsze to fo­to­grafia Marka Zuckerberga

a to jego żony Pri­scilla Chan

Powiązane materiały: