Przejdź do treści

Jak z Internetu korzystają studenci, a jak pracownicy naukowi? Raport z badania

Dzi­siaj na „Nauce i Po­stępie” wpis re­dak­tora wor­talu na temat przy­go­to­wy­wanej mo­no­grafii i ra­portów z tym zwią­za­nych. Za­pra­szamy do lektury!


Od kilku dni siedzę i piszę roz­dział do dru­giej mo­no­grafii, która po­wstaje w ra­mach re­ali­zacji pro­jektu „Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu” – to pro­jekt, w którym działa m.in. wortal Nauka i Po­stęp. Piszę i coraz bar­dziej za­głę­biam się w różne me­andry ra­portów. Przy­znaję, że są cie­kawe – tylko te kilka ty­sięcy stron wy­ników, plus ty­siące re­kordów w Excelu mo­men­tami prze­raża. Ale na pewno jest to coś cie­ka­wego – te ba­dania trwały przez cały do­tych­cza­sowy czas re­ali­zacji pro­jektu, czyli od roku 2010 do czerwca 2012. Re­ali­zował je TNS Pentor na zle­cenie Urzędu Mar­szał­kow­skiego Wo­je­wództwa Wiel­ko­pol­skiego we­dług me­to­dyki Ma­cieja Sza­frań­skiego i Marka Go­liń­skiego. A ba­da­nych było wiele aspektów, które zwią­zane są z wy­pra­co­wy­wanym mo­delem pro­mocji nauki.

Stwier­dziłem, że zanim ukaże się druga mo­no­grafia, warto po­dzielić się kil­koma cie­ka­wymi da­nymi, które zo­stały ze­brane do­tych­czas. Na pierwszy ogień idą dane zwią­zane ze spo­sobem spę­dzania czasu przez stu­dentów w ciągu ty­po­wego ty­go­dnia. I czego mo­żemy się dowiedzieć.

A na przy­kład tego, że 87% stu­dentów ko­rzysta kilka razy dziennie z in­ter­netu. Jest to ak­tyw­ność, którą re­ali­zuje naj­większy od­setek ba­da­nych żaków. To jest punkt wyjścia.

Jed­nakże naj­cie­kawsze dane – moim zda­niem – zwią­zane są ze spo­sobem ko­rzy­stania z in­ter­netu przed stu­dentów i pra­cow­ników na­uko­wych (prze­ba­dano 600 stu­dentów i 140 pra­cow­ników na­uko­wych).

Kilka razy dziennie z ser­wisów spo­łecz­no­ścio­wych ko­rzysta 28% stu­dentów (raz dziennie 23%), a pra­cow­ników na­uko­wych ko­rzy­sta­ją­cych kilka razy dziennie z tych ser­wisów jest 6% (raz dziennie 9%).

O in­ter­pre­tację wy­ników jeszcze się nie po­kuszę (proszę pa­miętać, że to jest tylko drobny wy­cinek z ma­te­riałów) – ale na pewno warto zer­knąć do tych danych.

Ba­danie 1

Po­miar świa­do­mości uży­tecz­ności i wy­ko­rzy­stania osią­gnięć nauki. Ra­port z ba­dania ja­ko­ścio­wego dla Urzędu Mar­szał­kow­skiego Wo­je­wództwa Wiel­ko­pol­skiego – Kwie­cień 2011

Me­toda badania

Co?

Kiedy?

Gdzie?

13 FGI

Ma­rzec 2011

Po­znań , War­szawa, Wro­cław, Lublin

Kto był badany?

Po­pu­lację ge­ne­ralną ba­dania świa­do­mości uży­tecz­ności i wy­ko­rzy­stania osią­gnięć nauki sta­no­wili stu­denci róż­nych kie­runków stu­diów po­cho­dzą­cych z ośrodków aka­de­mic­kich w całej Polsce.

Na po­trzeby ba­dania ja­ko­ścio­wego zre­kru­to­wano 10 uczest­ników na każdą z grup, któ­rymi byli stu­denci po­cho­dzący z po­pu­lacji ge­ne­ralnej. Na po­trzeby ba­dania ja­ko­ścio­wego, zróż­ni­co­wano re­spon­dentów w ob­rębie każdej z grup, w związku z tym na każdym spo­tkaniu zna­leźli się:

  • ko­biety i mężczyźni,
  • stu­denci stu­diów dzien­nych i zaocznych,
  • stu­denci stu­diów li­cen­cjac­kich i magisterskich,
  • stu­diu­jący na uczel­niach pry­wat­nych i państwowych ,
  • stu­denci zróż­ni­co­wani wie­kowo – z róż­nych lat studiów,
  • stu­diu­jący różne kie­runki studiów.

Sposób spę­dzania czasu w ciągu ty­po­wego ty­go­dnia (N=122)

Formy ak­tyw­ności w In­ter­necie (N=122)

Ba­danie 2

Pro­mocja wiedzy wśród stu­dentów i pra­cow­ników na­uko­wych. Ra­port z ba­dania ilo­ścio­wego dla Urząd Mar­szał­kowski Wo­je­wództwa Wiel­ko­pol­skiego 31 maja 2011 r.
Me­toda badania

Me­toda

ba­dania ilo­ściowe pro­wa­dzone me­todą bez­po­śred­nich in­dy­wi­du­al­nych wy­wiadów oso­bi­stych face-​to-​face

Termin re­ali­zacji badania

maj 2011

De­fi­nicja próby

stu­denci róż­nych kie­runków i pra­cow­nicy naukowi

Wiel­kość próby

N=740, w tym stu­denci N=600; pra­cow­nicy n=140 (pra­cow­nicy naukowi)

Mak­sy­malny błąd statystyczny

+/​-​4% (n=600); +/​-​8,3 (n=140)

Czas wy wiadu

30 minut

Ob­szar realizacji

Ka­to­wice, Po­znań, War­szawa, Szczecin, Lublin

Formy spę­dzania czasu – pra­cow­nicy naukowi

Formy spę­dzania czasu – studenci

Ko­rzy­stanie z In­ter­netu – pra­cow­nicy naukowi

Ko­rzy­stanie z In­ter­netu – studenci

Pod­sta­wowe źródła informacji

O pro­jekcie w ra­mach, któ­rego re­ali­zo­wane są badania

Urząd Mar­szał­kowski Wo­je­wództwa Wiel­ko­pol­skiego oraz Po­li­tech­nika Po­znańska i Tele­wizja Polska S.A. Od­dział Po­znań re­ali­zuje pro­jekt pod nazwą Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu w ra­mach Pro­gramu Ope­ra­cyj­nego Ka­pitał Ludzki, Prio­rytet IV „Szkol­nictwo wyższe i nauka”, Dzia­łanie 4.2 „Rozwój kwa­li­fi­kacji kadr sys­temu B+R i wzrost świa­do­mości roli nauki, w roz­woju gospodarczym”.


Pierwsza pu­bli­kacja wpisu na blogu „Warsztat ba­dacza ko­mu­ni­kacji”.

Powiązane materiały: