Przejdź do treści

Żuj dłużej, by dłużej żyć


Czy trzeba re­zy­gnować z przy­jem­ności je­dzenia? To bywa trudne. Zda­niem nie­któ­rych na­ukowców wy­star­czyć może dłuższe prze­żu­wanie. Po­wo­duje to szybsze po­wstanie uczucia sy­tości, a to oczy­wi­ście po­może zmniej­szyć liczbę spo­ży­tych ka­lorii. Pro­wa­dzący takie ba­dania Adam Drew­nowski z Uni­ver­sity of Wa­shington Center for Obe­sity Re­se­arch w Se­attle po­twierdza te ob­ser­wacje, ale rów­no­cze­śnie przy­znaje, że nie­zbędne są dalsze badania.

Po­dobne ba­dania pro­wadzi też Jie Li z Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego w Harbin w Chi­nach. Na­uko­wiec ob­ser­wował pod­czas śnia­dania 14 osób oty­łych i 16 o pra­wi­dłowej masie ciała. Oka­zało się, że osoby, które dłużej prze­żu­wały swój po­siłek wy­dzie­lały mniej gre­liny, a więc hor­monu po­bu­dza­ją­cego apetyt. Wy­twa­rzały na­to­miast więcej hor­monu zwięk­sza­ją­cego uczucie sytości.

Ko­lejnym cie­kawym i bardzo ła­twym spo­sobem na ogra­ni­czenie ilości je­dzenia jest od­po­wiednia za­stawa. Wpływ może mieć ich wiel­kość. Widok tej samej ilości po­karmu na dużym ta­lerzu może po­wo­dować uczucie nie­na­sy­cenia. Gdy prze­ło­żymy nasz po­siłek na mniejszy ta­lerz efekt bę­dzie od­wrotny. Ważny też jest od­po­wiedni kolor. Żywe barwy także mogą po­wo­dować większy apetyt. Zmniej­szyć mogą go na przy­kład ko­lory niebieskie.

Pa­mię­tajmy o tym za­ma­wiając obiad w re­stau­racji. Uchroni nas to nie tylko przed przy­bra­niem na wadze, ale także po­zwoli zaoszczędzić.

O pracy Adama Drew­now­skiego mo­żecie prze­czytać tutaj.

Powiązane materiały: