Przejdź do treści

Zapraszamy do udziału w „Forum Nowej Nauki”

Miejsce: Kraków
Data: 17-18 kwietnia 2012

Open Ac­cess jest na­dzieją pol­skiej nauki? Czy po­win­niśmy przejść na „drugi” po­ziom upra­wiania wiedzy w Polsce? Jak polska nauka po­winna kre­ować swój wi­ze­runek? Czym są spo­łecz­no­ściowe pro­jekty na­ukowe? – to wy­brane za­gad­nienia, które po­ruszą uczest­nicy „Forum Nowej Nauki. Nauka 2.0 – więcej niż internet”.

Cen­trum In­no­wacji Trans­feru Tech­no­logii i Roz­woju Uni­wer­sy­tetu (CITTRU) 17 i 18 kwietnia na Uni­wer­sytet Ja­giel­loński. Udział w wy­da­rzeniu jest bez­płatny, re­je­stracja trwa do 15 marca. Szcze­gó­łowe in­for­macje na temat Forum i for­mu­larz re­je­stra­cyjny są do­stępne na stronie: http://​www​.cittru​.uj​.edu​.pl/​?​q​=​p​l​/​n​o​d​e​/​1​3​0​9​#info.

Wy­da­rzenie to ma po­bu­dzić dys­kusję na temat roz­woju no­wo­cze­snej nauki, zwra­cając uwagę na wiele moż­li­wości, jakie niesie ze sobą to wszystko, co na­zwać możną Nauką 2.0 – zbiorem no­wo­cze­snych trendów, które zwięk­szają po­ten­cjał ba­dawczy, po­lep­szają ko­mu­ni­kację na­ukową, a także umoż­li­wiają in­te­rakcję oraz dialog ze społeczeństwem.

W pierw­szym dniu wy­da­rzenia dr Do­minik Ba­torski z ICM powie, czy polską naukę stać na to, aby zre­zy­gnować z po­ten­cjału, jaki ofe­ruje otwarta nauka? O nauce 2.0 – po­jęciu o wiele szer­szym i za­wie­ra­jącym w sobie cały ła­dunek zmian opowie prof. An­drzej Ra­domski z UMCS Lu­blin. Se­cond Life jako wir­tu­alną prze­strzeni otwartej dla uni­wer­sy­tetu przed­stawi nam dr hab. Mi­chał Ostro­wicki, fi­lozof z UJ. Dy­rektor Cen­trum Nauki Ko­pernik Ro­bert Firm­hofer wy­głosi wy­kład pt. Urząd ds. kul­tury, nauki i za­bawy, a dy­rektor Cen­trum Fi­zyki Teo­re­tycznej PAN prof. Lech Man­kie­wicz wy­jaśni, czym są spo­łecz­no­ściowe pro­jekty na­ukowe. Dru­giego dnia szef Działu Nauka „Ga­zety Wy­bor­czej” re­daktor Sła­womir Za­górski powie, po co media nauce, a nauka me­diom. Polską naukę z eu­ro­pej­skiej per­spek­tywy za­pre­zen­tuje dr Jan Krzysztof Frąc­ko­wiak. Dwu­dniowe spo­tkania za­kończy dys­kusja na temat pro­jektu SYNAT – sys­temu nauki i tech­niki – pol­skiej otwartej plat­formy za­sobów sie­cio­wych dla naukowców.

Termin Nauka 2.0, w pro­po­no­wanym przez CITTRU ro­zu­mieniu, ma nieco szersze zna­czenie od po­wszechnie przy­jętej de­fi­nicji. „Od­nosi się nie tylko do na­rzędzi in­ter­ne­to­wych, ale obej­muje także ze­staw in­nych zja­wisk, jak pro­mocja i mar­ke­ting, in­ter­dy­scy­pli­nar­ność, otwarty do­stęp, kon­takty z oto­cze­niem nauki, które mają wpływ na kon­dycję sek­tora wiedzy. W Polsce Naukę 2.0 na­leży ro­zu­mieć sze­rzej niż pracę ba­dawczą wspartą przez na­rzę­dzia in­ter­ne­towe” – wy­ja­śniają organizatorzy.

Powiązane materiały: