Przejdź do treści

Zapomnij, aby zapamiętać

Za­po­mi­nanie jest istotną czę­ścią za­pa­mię­ty­wania. Za­ska­ku­jące? O tym, że to prawda prze­ko­nują psy­cho­lodzy z Uni­wer­sy­tetu Illinois.

Bez umie­jęt­ności wy­ma­zy­wania z pa­mięci nie­po­trzeb­nych in­for­macji nie je­steśmy w stanie sprawnie za­pa­mię­tywać no­wych. Ame­ry­kańscy na­ukowcy ba­dali pa­mięć ochot­ników, któ­rych po­pro­sili naj­pierw o za­pa­mię­tanie na przy­kład listy ptaków. Potem pro­szono ich o roz­wią­zanie za­dania, które wy­ma­gało wy­ma­zania z pa­mięci części tej listy.

Oka­zało się, że osoby naj­spraw­niejsze w za­po­mi­naniu, roz­wią­zy­wały pro­blem naj­szyb­ciej, trud­niej było je też zdekoncentrować.

Au­torzy badań po­dają na po­parcie swej tezy proste przy­kłady. Kiedy ktoś pyta nas o numer te­le­fonu, do­brze pa­miętać ten ak­tu­alny, a nie wszystkie po­przednie. Gdy chcemy przy­po­mnieć sobie, gdzie za­par­ko­wa­liśmy sa­mo­chód le­piej nie pa­miętać, gdzie stał wczoraj, przed ty­go­dniem, czy mie­siąc temu. Zda­niem psy­cho­logów z Uni­wer­sy­tetu Il­li­nois, do umie­jęt­ności za­po­mi­nania przy­wią­zu­jemy zde­cy­do­wanie zbyt małą wagę. Bez niej wy­szu­ki­wanie z pa­mięci faktów na­prawdę dla nas istot­nych by­łoby znacznie trudniejsze.

Powiązane materiały: