Przejdź do treści

Zamów sobie piękny sen

Jak często śnią się nam kosz­mary? Trudno po­wie­dzieć, bo rano nie wszystkie pa­mię­tamy. Na szczę­ście! Jednak jak zmienić koszmar w piękny sen? Naj­pro­ściej za po­mocą smartfonu.

Bry­tyjscy na­ukowcy na Mię­dzy­na­ro­dowym Fe­sti­walu Na­ukowym w Edyn­burgu za­pre­zen­to­wali pro­gram, który ma po­prawić ja­kość na­szego snu. Apli­kację „Dream: On” można ścią­gnąć sobie z in­ter­netu i nawet wy­brać dźwięk, który jest dla nas przy­jemny, np. szum mor­skich fal czy trele ptaków.

Wy­starczy wci­snąć „start”, po­łożyć te­lefon ekranem w dół i… pójść spać – opi­suje dzia­łanie apli­kacji jej twórca, pro­fesor Ri­chard Wi­seman – smartfon bę­dzie przez noc śle­dził ruchy ciała, a potem, 20 minut przed uru­cho­mie­niem sy­gnału bu­dzika, te­lefon za­cznie emi­tować de­li­katne dźwięk.

Dzięki temu, bę­dzie można spraw­dzić czy apli­kacja rze­czy­wi­ście zmienia koszmar senny w błogi sen. Pierw­szej nocy po pre­mierze z apli­kacji sko­rzy­stało… 100.000 osób! Cie­ka­wość mas, czy ma­sowe wy­stę­po­wanie koszmarów?

Pierwsze wra­żenia użyt­kow­ników oraz wy­po­wiedzi Ri­charda Wi­se­mana mo­żecie śle­dzić tutaj, mo­żecie rów­nież dodać swoje 3 grosze. Naj­pierw jednak apli­kację trzeba za­in­sta­lować. Służy temu inna strona, na którą prze­kie­ruje was ten link. Działać bę­dzie nie­stety tylko na te­le­fo­nach jednej marki.

Naj­pierw jednak zo­baczcie jak to działa.

Powiązane materiały: