Przejdź do treści

Wstyd ma duże oczy

Zdarza się wam spłonąć ru­mieńcem? Praw­do­po­do­bień­stwo, że inni za­uważą że się za­czer­wie­nimy jest większe, jeśli wła­śnie się tego boimy!

Od­kryli to na­ukowcy ze Szkoły Psy­cho­logii na Mur­doch Uni­ver­sity w Au­stralii po zba­daniu re­akcji zwią­za­nych z ru­mieńcem u 86 ochot­ników w wieku od 17 do 59 lat. Spraw­dzali, w jakim stopniu wiek, płeć, uświa­do­miona skłon­ność do czer­wie­nienia się oraz nie­śmia­łość czy też nie­pokój zwią­zany z moż­liwą re­akcją in­nych ludzi wpły­wają na re­akcję zwią­zaną z rumieńcem.

Naj­pierw oce­niano po­ziom nie­śmia­łości. Potem po­pro­szono uczest­ników eks­pe­rymntu o za­śpie­wanie kilku zwrotek pio­senki Stary Do­nald fermę miał. Pod­po­wie­dziano im rów­nież, jakie zwie­rzęta po­winny się w ko­lej­nych zwrot­kach po­jawić. W czasie, gdy ba­dani śpie­wali, mo­ni­to­ro­wano prze­pływ krwi w ich twa­rzach. Po­pro­szono ich rów­nież, by sami oce­nili własne za­kło­po­tanie zwią­zane z wy­stępem i po­wie­dzieli, czy czuli na­pły­wa­jący rumieniec.

Aby zwięk­szyć za­kło­po­tanie zwią­zane z wy­stępem, ochot­nikom oznaj­miono, że ich wy­stęp zo­stanie na­grany i od­twa­rzany póź­niej przez eks­pe­ry­men­ta­tora. Nie było za­sko­cze­niem, że ko­biety mają większą skłon­ność do ru­mieńca, niż męż­czyźni. Na­ukowcy stwier­dzili też, że naj­lep­szym pro­gno­sty­kiem ru­mieńca była nieśmiałość.

Główny autor ba­dania, pro­fesor psy­cho­logii z Mur­doch Uni­ver­sity Peter Drum­mond za­uważa, że u ludzi nie­śmia­łych strach przed ru­mieńcem może działać wręcz paraliżująco.

Może dojść do sy­tu­acji, w której będą unikać sy­tu­acji zwią­za­nych z to­wa­rzy­stwem in­nych tylko dla­tego, że prze­raża ich to, że zo­staną za­uwa­żeni albo wy­śmiani – mówi Drum­mond, cy­to­wany na stronie.

Po­cie­sze­niem dla wszyst­kich wsty­dli­wych mogą być wcze­śniejsze ba­dania Drum­monda, które do­wodzą, że więk­szość ludzi nie czer­wieni się aż tak, jak im się wy­daje. Czasem więc strach przed ru­mieńcem jest większy, niż sam rumieniec.

Mo­żecie sami spraw­dzić jak to działa ;) jeśli nie wsty­dzicie się zaśpiewać

Na pod­stawie na​ukaw​polsce​.pap​.pl

Powiązane materiały: