Przejdź do treści

Ulubione seriale na receptę

Na­rze­kamy, że te­le­wizja ser­wuje nam po­wtórki zna­nych se­riali. Mimo to chętnie oglą­damy po raz enty „Stawkę większą niż życie” czy „Przy­stanek Alaska”. Dlaczego?

Psy­cholog doktor Jaye Der­rick z In­sty­tutu Ba­dania Uza­leż­nień Uni­wer­sy­tetu Buf­falo uważa, że oglą­danie po­nownie ulu­bio­nych se­riali to nie jest strata czasu, bo przy­nosi mega po­zy­tywny efekt – po­maga „ła­dować aku­mu­la­tory”. Jak tłu­maczy, nasze po­kłady cier­pli­wości i de­ter­mi­nacji nie są niewyczerpane.

Za­ska­ku­jąco pro­stym spo­sobem ich uzu­peł­nienia może być wła­śnie oglą­danie po­wtórek ulu­bio­nych se­riali. Ba­dania pro­wa­dzone przez doktor Der­rick po­ka­zują, że kon­takt z bo­ha­te­rami, któ­rych lu­bimy, któ­rych losy są nam znane, uspo­kaja nas, po­zwala na re­laks i po­prawia nam humor. Przy okazji, po­nieważ ro­bimy to „bez­myślnie”, nie mu­simy kon­cen­trować się na tym co wi­dzimy, bo i tak wiemy, co się stanie, nie wkła­damy w to żadnej energii i mo­żemy się regenerować.

Oglą­danie no­wych od­cinków tego sa­mego se­rialu nie daje nam już ta­kiego kom­fortu. Po­dobnie jak zwykłe ga­pienie się w te­le­wizor nie­za­leżnie od tego, co tam po­ka­zują. Wy­niki badań Jaye Der­rick zo­stały opu­bli­ko­wane w „So­cial, Psy­cho­lo­gical and Per­so­na­lity Science”.

Z naj­now­szych, jeszcze nie­opu­bli­ko­wa­nych wy­ników badań, doktor Der­rick wy­cią­gnęła wnioski, że za­mi­ło­wanie do sta­rych se­riali zwiększa naszą skłon­ność do za­chowań pro­spo­łecz­nych, go­to­wość po­mocy innym, wy­ba­czania i po­świę­cenia się dla bli­skiej osoby. Po­dobnie dobre skutki przy­nosi też po­dobno po­nowne oglą­danie ulu­bio­nych filmów i czy­tanie wcze­śniej prze­czy­ta­nych już książek.

Za­pra­szamy zatem na krótkie „ła­do­wanie akumulatorów”

Powiązane materiały: