Przejdź do treści

Trzeźwość w pigułce

Je­steś kie­rowcą, je­steś na im­prezie i wy­piłeś kilka drinków? Za kie­row­nicę ra­czej już nie usią­dziesz, bo al­kohol roz­kłada się dość długo. Na przy­kład jedno piwo około dwóch go­dzin. A gdyby tak po udanej za­bawie, zażyć pi­gułkę i od razu w kilka se­kund wrócić do stanu trzeźwości?

Jak prze­ko­nują ame­ry­kańscy na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Ka­li­for­nij­skiego, wkrótce bę­dzie to moż­liwe. Ich po­mysł na bły­ska­wiczne trzeź­wienie swoje źródło ma w na­tu­ral­nych pro­ce­sach che­micz­nych za­cho­dzą­cych w or­ga­ni­zmie. Roz­kład al­ko­holu jest tak dłu­go­trwały, po­nieważ or­ga­nizm by po­zbyć się go z krwio­biegu musi poddać go sze­re­gowi pro­cesów me­ta­bo­licz­nych, które za­chodzą w wą­trobie z wy­ko­rzy­sta­niem enzymów.

Na­ukowcy pod kie­row­nic­twem prof. Yun­fenga Lu, pro­fe­sora in­ży­nierii che­micznej i bio­mo­le­ku­larnej na Uni­wer­sy­tecie Ka­li­for­nij­skim, skró­cili ten proces do mi­nimum. Opra­co­wali kok­tajl zło­żony z mie­szanki dwóch en­zymów, który okazał się praw­dziwym po­gromcą al­ko­holu. Pod ich wpływem roz­kład al­ko­holu ety­lo­wego na­stę­puje szyb­ciej i bły­ska­wicznie się kończy. Prof. Lu okre­ślił efekt za­sto­so­wania kok­tajlu z en­zymów do dzia­łania „mi­lionów do­dat­ko­wych ko­mórek wą­troby po­ma­ga­ją­cych w tra­wieniu alkoholu”.

Ka­li­for­nij­skie an­ti­dotum zo­stało prze­te­sto­wane na my­szach bę­dą­cych pod wpływem al­ko­holu. Osobnik, do któ­rego żo­łądka wpro­wa­dzono kap­sułkę za­wie­ra­jącą kom­bi­nację dwóch en­zymów, do­szedł do siebie znacznie szyb­ciej niż myszy, które mu­siały trzeź­wieć na­tu­ral­nymi me­to­dami. Klu­czowa w kok­tajlu jest oksy­daza. Po­wo­duje ona jed­nakże po­wsta­wanie nie­po­żą­da­nego pro­duktu ubocz­nego – nad­tlenku wo­doru, który może być szko­dliwy. Dla­tego oksy­dazie musi to­wa­rzy­szyć inny enzym, który bę­dzie roz­kładał nad­tlenek wodoru.

Choć ba­dania są na razie we wstępnym sta­dium i an­ty­al­ko­ho­lowy spe­cyfik nie jest jeszcze go­towy do te­sto­wania na lu­dziach, Yun­feng Lu uważa, że może po­wstać nowa klasa leków, sta­no­wią­cych an­ti­dotum na za­trucie al­ko­ho­lowe. We­dług ba­dacza w przy­szłości przyjmą po­stać zwy­kłych, pro­stych w za­sto­so­waniu tabletek.

Przy­znajcie sami: taka pi­gułka to ma­rzenie wszyst­kich, którzy lubią za­glądać do kieliszka.

Powiązane materiały: