Przejdź do treści

Trenuj mózg!

Ten, kto lubi dużo zjeść i nie może sobie ni­czego od­mówić, musi się li­czyć z większą wagą. Chyba, że roz­pocznie ter­ning… mózgu!

Ła­kom­stwo i przy­rost wagi po­łą­czone są z tą czę­ścią mózgu, która zwią­zana jest m.in. z mo­ty­wacją, a od­po­wiedni tre­ning mózgu może uchronić ła­kom­czu­chów przed nad­miernym ob­ja­da­niem się. Od­kryli to na­ukowcy z uni­wer­sy­tetów Exeter, Car­diff i Bri­stol i roz­po­częli już prace nad opra­co­wa­niem ta­kiego treningu.

Nasze ba­dania mają istotne zna­czenie dla zro­zu­mienia tego, w jaki sposób lu­dzie stają się otyli, a tym samym, w jaki sposób mogą schudnąć – ko­men­tuje prace na­ukowe dr John Par­kinson z Bangor Uni­ver­sity of Psychology.

Po­dobne testy pro­wa­dzone są przy udziale osób uza­leż­nio­nych od al­ko­holu i hazardu.

Nikt nie wy­biera oty­łości, a te ba­dania po­ka­zują, że nasze świa­dome myśli nie do końca są od­po­wie­dzialne za prze­ja­danie się - do­daje dr John Par­kinson – zde­cy­do­wanie większy wpływ na nasz mózg mają zdjęcia i ob­razy wy­so­ko­ka­lo­rycz­nych po­traw i prze­kąsek, które wy­sy­łają sy­gnał do ośrodków mo­ty­wa­cyj­nych mózgu, wy­wo­łując nad­mierny apetyt.

Dr Na­talia Law­rence z Uni­wer­sy­tetu w Exeter, przy­znaje, że eks­pe­ry­menty mogą dać rów­nież od­po­wiedź na py­tanie, dla­czego nie­którzy są bar­dziej skłonni do ła­kom­stwa od in­nych. Ba­dania do­wiodły, że osoby o ni­skiej sa­mo­kon­troli, które są stale ata­ko­wane ob­ra­zami pro­duktów spo­żyw­czych, mogą wy­ka­zywać rów­nież większą skłon­ność do nadwagi.

Je­steśmy w trakcie two­rzenia pro­gramu kom­pu­te­ro­wego, który – mamy na­dzieję – bę­dzie prze­ciw­działał skutkom tej wy­so­kiej wraż­li­wości na sy­gnały zwią­zane z cią­głym oglą­da­niem je­dzenia - in­for­muje dr Na­talia Law­rence – mamy na­dzieję, że po­przez tre­ning mózgu re­akcje na te sy­gnały będą znacznie mniejsze.

To chyba dobra in­for­macja dla wszyst­kich, którzy chcieli schudną, ale mieli za słabą siłę woli, by re­gu­larnie ćwi­czyć. Teraz „wy­starczy” tre­nować swój mózg… ale jak go do tego namówić?

Powiązane materiały: