Przejdź do treści

Teatr i nie teatr

Do gier fa­bu­lar­nych, o któ­rych pi­sa­liśmy wcze­śniej, zbli­żony jest inny ro­dzaj roz­grywki: LARP-​y (live ac­tion role-​playing games). Wśród pol­skich na­ukowców przyjął się termin za­pro­po­no­wany przez Je­rzego Szeję: te­atralne gry fabularne.

LARP-​y w istocie przy­po­mi­nają teatr. Ina­czej niż w RPG, tutaj uczest­nicy nie tylko mówią, ale też prze­miesz­czają się po prze­strzeni gry. Nie­rzadko rów­nież prze­bie­rają się za od­gry­wane po­stacie. LARP może się to­czyć za­równo w po­je­dyn­czej sali szkolnej, jak i w części Jury Krakowsko-​Częstochowskiej (w przy­pad­kach ta­kich jak ten ostatni sami gracze mówią zwykle o grze terenowej).

Szcze­gólnie ak­tywne śro­do­wisko ba­daczy LARP-​ów ukształ­to­wało się w kra­jach nor­dyc­kich. Aka­de­micy z tych państw kładą duży na­cisk na edu­ka­cyjną rolę te­atral­nych gier fa­bu­lar­nych. Przed­stawił to Mi­chał Mo­chocki w ar­ty­kule z 2009 roku. W tek­ście tym jest mowa między in­nymi o eks­pe­ry­men­talnej duń­skiej szkole z in­ter­natem, dzia­ła­jącej od roku 2006. Ǿster­skov Efter­skole wy­ko­rzy­stuje LARP-​y jako jedną z głów­nych metod na­uczania. Po­nadto nor­dyccy na­ukowcy or­ga­ni­zują co­roczny konwent-​konferencję o na­zwie Sol­mu­kohta, a także pu­bli­kują książki do­stępne w wersji dru­ko­wanej i elektronicznej.

Je­żeli je­ste­ście za­in­te­re­so­wani tym, jak wy­glą­dają te­atralne gry fa­bu­larne i co mają o nich do po­wie­dzenia polscy ba­dacze – za­pra­szamy na Po­li­buda Ga­ming Zone!

Więcej nauki o grach na „Po­li­buda Ga­ming Zone”

Powiązane materiały: