Przejdź do treści

Straszne odchudzanie!

Oglą­dając „Lśnienie” Ku­bricka stra­cisz najwięcej…kalorii. Ri­chard Mac­kenzie, spe­cja­lista od me­ta­bo­lizmu ko­mór­ko­wego i fi­zjo­logii na Uni­ver­sity of West­min­ster, zbadał strach u wi­dzów oglą­da­ją­cych hor­rory i do­szedł do wniosku, że oglą­danie filmów grozy odchudza.

Im bar­dziej straszny horror, tym więcej ka­lorii w trakcie se­ansu można stracić. Za wszystko są od­po­wie­dzialne ude­rzenia ad­re­na­liny, ja­kich do­świadcza widz. Mac­kenzie badał tętno, zu­życie tlenu i pro­dukcję dwu­tlenku węgla u 10 osób pod­czas oglą­daniu kilku róż­nych filmów. Pod­czas se­ansu z hor­rorem ilość spa­lo­nych ka­lorii za­wsze była większa o jedną trzecią.

Pom­po­wanie krwi w or­ga­ni­zmie było coraz szybsze, tętno przy­spie­szało, or­ga­nizm prze­żywał gwał­towny wzrost ad­re­na­liny. Pro­du­ko­wana w krót­kich se­riach ad­re­na­lina w trakcie in­ten­syw­nego stresu (w tym przy­padku spo­wo­do­wana przez strach) zmniejsza apetyt i zwiększa prze­mianę ma­terii, co osta­tecznie po­wo­duje szybsze spa­lanie ka­lorii – tłu­maczy efekt badań Mackenzie.

Wi­dzowie, którzy w kinie od­czu­wają strach przez 90 minut, mogą spalić ponad 100 ka­lorii, czyli tyle samo, co pod­czas pół­go­dzin­nego spa­ceru. Naj­bar­dziej efek­tywnym filmem przy­czy­nia­jącym się do chud­nięcia jest „Lśnienie” Stan­leya Ku­bricka z Jac­kiem Ni­chol­sonem w roli głównej – oglą­dając go można stracić nawet 184 ka­lorie. Doktor Mac­kenzie ułożył nawet listę dzie­sięciu filmów grozy po­moc­nych w odchudzaniu.

Oto ona:

1. „Lśnienie”: 184 kalorie

2. „Szczęki”: 161 kalorii

3. „Eg­zor­cysta”: 158 kalorii

4. „Obcy”: 152 kalorie

5. „Piła”: 133 kalorie

6. „Koszmar z ulicy Wiązów”: 118 kalorii

7. „Pa­ra­normal Ac­ti­vity”: 111 kalorii

8. „Blair Witch Pro­ject”: 107 kalorii

9. „Tek­sańska ma­sakra piłą me­cha­niczną”: 105 kalorii

10. „[Rec]”: 101 kalorii.

Wy­starczy więc ma­raton fil­mowy z hor­ro­rami i go­dzina na si­łowni zaliczona.

Pro­po­nu­jemy zatem odro­binbę lśnienia, ale w dość za­ska­ku­jącej wersji

Powiązane materiały: