Przejdź do treści

Spór o gameplay i fabułę

Co jest waż­niejsze w grze kom­pu­te­rowej: atrak­cyjna fa­buła czy dobry ga­me­play? Z pew­no­ścią Pla­ne­scape: Tor­ment nie sta­łoby się takim prze­bojem, gdyby nie opo­wia­dana w tej grze hi­storia. Ale prze­cież w Te­trisie fa­buły jest nie­wiele, a to jedna z naj­bar­dziej kul­to­wych gier wszech czasów.

Py­tania o rolę fa­buły i zasad roz­grywki za­da­wali sobie rów­nież na­ukowcy ba­da­jący gry wideo. Na prze­łomie XX i XXI wieku za­zna­czyła się kon­tro­wersja, którą na­zwano sporem po­między nar­ra­to­lo­gami a lu­do­lo­gami. Ci pierwsi skła­niali się do ba­dania gier kom­pu­te­ro­wych jako tworów nar­ra­cyj­nych, to jest prze­ka­zu­ją­cych pewną opo­wieść. W takim ujęciu by­łyby one po­dobne do wielu in­nych me­diów, między in­nymi książek i filmów. Lu­do­lodzy na­to­miast (od ła­ciń­skiego ludus ‘gra’) trak­to­wali gry wideo jako me­dium spe­cy­ficzne, w którym fa­buła nie jest ani cen­tralna, ani pro­wa­dzona w taki sam sposób jak cho­ciażby w literaturze.

Jak to często bywa w spo­rach (nie tylko na­uko­wych), obie strony nie­jed­no­krotnie prze­ina­czały swoje ar­gu­menty, czy to w do­brej, czy w złej wierze. Jeden z bar­dziej zna­nych ba­daczy, Gon­zalo Frasca, po­sta­nowił na­pisać na ten temat ar­tykuł, który za­ty­tu­łował Lu­do­lo­gists love sto­ries, too: Notes from a de­bate that never took place („Lu­do­lodzy także ko­chają opo­wieści: No­tatki z de­baty, której nigdy nie było”). Po­kazał w nim, że wielu na­ukowców – między in­nymi Janet Murray i Espen Aar­seth – wcale nie sta­wiało tak ra­dy­kal­nych po­stu­latów, jakie przy­pi­sy­wali im opo­nenci. Nar­ra­to­lodzy nie­ko­niecznie re­zy­gno­wali z ba­dania ga­me­playu, a lu­do­lodzy – nie uwa­żali, że na­leży po­minąć rolę opo­wia­da­nych w grach historii.

Można zatem po­go­dzić za­in­te­re­so­wanie fa­bułą i re­gu­łami. Co więcej, ba­dacze gier robią tak już od kil­ku­nastu lat. Czy chcecie się do­wie­dzieć, do czego do­szli w swoich pra­cach? Jeśli tak, za­pra­szamy na Po­li­buda Ga­ming Zone!

Więcej nauki o grach na „Po­li­buda Ga­ming Zone”


By frig­gi­na­we­so­me­imontv AttributionNoncommercialNo Derivative Works Some ri­ghts reserved

Powiązane materiały: