Przejdź do treści

Skrót na dziś: PTBG

PTBG to skrót (ści­ślej: skró­to­wiec) ozna­cza­jący Pol­skie To­wa­rzy­stwo Ba­dania Gier. Dla­czego jego dzia­łal­ność może być cie­kawa dla osób, które in­te­re­sują się grami?

Po pierwsze, PTBG ma własne forum in­ter­ne­towe, na którym znaj­dują się w tej chwili ponad trzy ty­siące wpisów. Część z nich to dys­kusje na­ukowe, a część – cie­ka­wostki. Tutaj na przy­kład kilka lat temu człon­kowie to­wa­rzy­stwa wy­mie­niali się lin­kami do ar­chiwów, z któ­rych można le­galnie ścią­gnąć stare gry.

Po drugie, w tym roku od­bę­dzie się ósma już kon­fe­rencja na­ukowa po­świę­cona grom w Po­znaniu. Na stronie to­wa­rzy­stwa można za­po­znać się z pro­gramem po­przed­nich ta­kich przed­się­wzięć. Warto pod­kre­ślić, że re­gułą wśród uczest­ników kon­fe­rencji są setki go­dzin spę­dzo­nych nad roz­ma­itymi grami – więk­szość członków PTBG do­ra­stała już w okresie znacznej po­pu­lar­ności gier (w szcze­gól­ności kom­pu­te­ro­wych) i mło­dzieńczą fa­scy­nację prze­kuła w pracę na­ukową. In­nymi słowy, są to lu­dzie, którzy nie­rzadko będą mogli po­wie­dzieć in­try­gu­jące rzeczy o ty­tu­łach do­brze Wam zna­nych. Być może więc i Was przy­cią­gnie to wydarzenie?

Po trzecie, na forum do­stępna jest pełna lista członków PTBG. Można ją wy­ko­rzy­stać do wy­szu­kania ich książek i ar­ty­kułów (przy­datna rzecz, jeśli np. bę­dziecie pisać o grach w pracy li­cen­cjac­kiej lub ma­gi­ster­skiej), a także tek­stów po­pu­la­ry­zu­ją­cych naukę. Na li­ście są rów­nież ad­resy ma­ilowe, dzięki którym można się skon­tak­tować z człon­kami towarzystwa.

Paru członków PTBG bę­dziemy go­ścić na Po­li­buda Ga­ming Zone. Ser­decznie za­pra­szamy na ich wystąpienia!

Więcej nauki o grach na „Po­li­buda Ga­ming Zone”


Powiązane materiały: