Przejdź do treści

Skłodowska-​Curie „wyceniona” na 20 zł

Na­ro­dowy Bank Polski wpro­wa­dził dziś do obiegu nowy banknot ko­lek­cjo­nerski o no­mi­nale 20 zł z wi­ze­run­kiem Marii Skłodowskiej-​Curie upa­mięt­niając w ten sposób 100. rocz­nicę przy­znania Na­grody Nobla tej wy­bitnej uczonej. To już drugi banknot z wi­ze­run­kiem pol­skiej noblistki.

Pierwszy banknot z wi­ze­run­kiem Skłodowskiej-​Curie o no­mi­nale 20.000 zł (wtedy to się ob­ra­cało kwo­tami!) zo­stał wy­co­fany z obiegu w związku z de­no­mi­nacją zło­tego w 1995 r.

Maria Skłodowska-​Curie bę­dzie je­dyną ko­bietą, której wi­ze­runek ozdobi współ­czesny polski banknot – in­for­mują przed­sta­wi­ciele NBP.

Na przed­niej stronie bank­notu poza wi­ze­run­kiem Marii Skłodowskiej-​Curie znaj­dzie się widok bu­dynku Sor­bony w Pa­ryżu. Z kolei na stronie od­wrotnej – medal wrę­czany osobom wy­róż­nionym Na­grodą Nobla, widok bu­dynku In­sty­tutu Ra­do­wego w War­szawie oraz cytat z wy­po­wiedzi Marii Skłodowskiej-​Curie: „Rad wy­kryłam, lecz nie stwo­rzyłam, więc nie na­leży do mnie, a jest wła­sno­ścią całej ludzkości”.

Au­torem pro­jektu bank­notu jest Agnieszka Próch­niak, twórcą pro­jektu ma­trycy sta­lo­ryt­ni­czej jest Prze­my­sław Kra­jewski. Banknot zo­stał wy­pro­du­ko­wany przez Polską Wy­twórnię Pa­pierów War­to­ścio­wych w na­kła­dzie 60 tys. sztuk.

Banknot ze Skłodowską-​Curie można nabyć wy­łącznie na au­kcji w ser­wisie Ko­lek­cjoner pod ad­resem www​.ko​lek​cjoner​.nbp​.pl.

Powiązane materiały: