Przejdź do treści

Sesja z nami nie była straszna!

Ostat­nimi mia­stami, do któ­rych do­tar­liśmy tuż przed roz­po­czę­ciem wa­kacji były Kielce i Lu­blin. Choć za­równo na Po­li­tech­nice Świę­to­krzy­skiej jak i Lu­bel­skiej trwała już sesja, to wokół na­szego sto­iska cały czas było tłoczno. Jedni od­wie­dzali nas w drodze na eg­zamin bądź za­li­czenie, inni z nich wracali.

Sta­ramy się za­wsze za­in­te­re­sować pro­jektem Part­nerski Związek Nauki i Po­stępu w atrak­cyjny i za­ska­ku­jący sposób, więc nasze sto­isko było cały czas ob­le­gane. Oferta, którą przed­sta­wia­liśmy, a którą można zna­leźć na stro­nach na­szego wor­talu tak za­in­te­re­so­wała jedną ze stu­dentek, że spóź­niła się na ważne za­li­czenie. Na szczę­ście dla niej wy­kła­dowca okazał się wy­ro­zu­miały, o czym przy­biegła nas po­in­for­mować, z dumą po­ka­zując wpis w indeksie.

Na na­szym sto­isku każdy może się prze­konać, że wy­na­lazki i roz­wią­zania – nad któ­rymi pra­cują na­ukowcy – mogą być wy­ko­rzy­sty­wane nie tylko w bardzo po­waż­nych pro­jek­tach, ale do­sko­nale spraw­dzają się w naj­bliż­szym oto­czeniu, uła­twiając życie. Mogą rów­nież służyć rozrywce.

Do­wodem na to jest m.in. no­wo­czesna kon­sola, dzięki której można się zre­lak­sować nawet przed ważnym eg­za­minem. Roz­wią­zania, które w niej za­sto­so­wano pro­jek­to­wano do zu­pełnie in­nych, bardzo po­waż­nych zadań. O tym jak praca na­ukowców zmienia nasze co­dzienne przy­zwy­cza­jenia można się także prze­konać ko­rzy­stając z przy­go­to­wa­nych spe­cjalnie dla na­szego pro­jektu fo­to­kodów, które zna­leźć można na pla­ka­tach wi­szą­cych za­wsze pod­czas na­szego po­bytu. Dzięki nim, ko­rzy­stając z te­le­fonu i bez­prze­wo­dowej sieci na uczelni, można w prosty sposób od­wie­dzić strony na​uka​ipo​step​.pl

Po­sta­ramy się, by pu­bli­ko­wane na niej au­dycje ra­diowe, te­le­wi­zyjne, wy­wiady i inne ma­te­riały spra­wiały, że chętnie na nią tra­ficie nawet bez fotokodów!

Dzię­ku­jemy za ciepłe przy­jęcie w Kiel­cach oraz Lu­blinie. Mamy na­dzieję, że po­dobnie bę­dzie pod­czas ko­lejnej wi­zyty w tych mia­stach, które już pla­nu­jemy wspólnie z sa­mo­rzą­dami stu­denc­kimi.
/​

Powiązane materiały: