Przejdź do treści

Sekret wiecznej młodości

Czy można być wiecznie młodym? Czy po­ma­gają w tym ko­lejne ope­racje pla­styczne bądź diety i ćwi­czenia? Po­zna­liśmy se­kret wiecznej mło­dości i nie za­wa­hamy się nim podzielić!

Se­kretem mło­dości wcale nie są ope­racje pla­styczne, ale to­wa­rzy­stwo, w którym prze­by­wamy. Do ta­kiego wniosku do­szli psy­cho­lodzy Friedrich-​Schiller-​Universitaet Jena. Nie­mieccy ba­dacze zna­leźli bardzo proste roz­wią­zanie: osoby, które chcą wy­glądać mło­dziej po­winny ota­czać się oso­bami star­szymi. Po ob­ser­wacji star­szych osób, trzy­dzie­sto­latka wy­daje nam się bo­wiem znacznie młodsza.

Dzięki ba­da­niom psy­cho­lodzy udo­wod­nili, że lu­dzie mylą się w okre­śleniu czy­jegoś wieku, jeśli wcze­śniej mieli kon­takt z oso­bami na­le­żą­cymi do spe­cy­ficznej grupy wie­kowej. Jeśli uczest­nikom ba­dania po­ka­zano wiele twarzy star­szych osób, a na­stępnie ka­zano okre­ślić wiek pewnej osoby w średnim wieku, to zwykle znacznie ją od­mła­dzali. Działo się tak nie­za­leżnie od wieku i płci ob­ser­wa­tora. Na­ukowcy za­uwa­żyli jednak, że gdy uczest­nicy ba­dania ob­ser­wo­wali twarze osób tej samej płci, efekt ten był jeszcze silniejszy.

Wniosek z tego taki – gdy chcemy się od­mło­dzić warto bry­lować w to­wa­rzy­stwie star­szych: panie – wśród star­szych ko­biet, pa­nowie – wśród star­szych męż­czyzn. Za­ło­ży­ciela „Playboy’a”, Hugh Hef­nera mo­głyby za­sko­czyć takie wy­niki, po­nieważ jego spo­sobem na od­mło­dzenie się jest to­wa­rzy­stwo mło­dych ko­biet. Nie zdaje sobie on jednak sprawy, że ich obec­ność sprawia, że wy­gląda na star­szego. Za­miast więc my­śleć o ope­racji pla­stycznej, po­wi­nien zmienić to­wa­rzyszy na dziadków w bardzo po­de­szłym wieku.

Tylko czy wtedy wie­czory będą równie przyjemne…?

foto – sxc

Powiązane materiały: