Przejdź do treści

Rating PEGI

Pan Eu­ro­pean Game In­for­ma­tion, czyli w skrócie PEGI, to mię­dzy­na­ro­dowy system kla­sy­fi­ka­cyjny, który ma po­magać ro­dzicom w świa­domym wy­borze gier kom­pu­te­ro­wych dla ich dzieci. W części krajów jego sto­so­wanie jest ob­li­ga­to­ryjne, w in­nych pań­stwach po­zo­staje w ge­stii pro­du­centów. Ozna­czenia PEGI dzielą gry na ka­te­gorie wie­kowe: od 3, 7, 12, 16 albo 18 lat. Je­żeli dany tytuł za­wiera okre­ślone ele­menty (sceny prze­mocy i seksu, wul­ga­ryzmy, od­nie­sienia do nar­ko­tyków i tak dalej) w sto­sownie wy­zna­czonym na­tę­żeniu, zo­staje za­kwa­li­fi­ko­wany do od­po­wiednio wy­so­kiej kategorii.

Mi­chał Mo­chocki w ar­ty­kule z 2010 roku po­ka­zuje cie­kawą sła­bość sys­temu PEGI. Jak pisze Mo­chocki, po­łowa pytań w kwe­stio­na­riuszu oceny gier od­nosi się do wszel­kiego ro­dzaju ka­nałów prze­kazu, w tym także do za­war­tości czysto wer­balnej: opisów lub dia­logów bo­ha­terów. Nic nie stoi więc na prze­szko­dzie, aby za­sto­sować kry­teria PEGI do ana­lizy… wy­bra­nych lektur szkolnych.

Co się wtedy oka­zuje? Ano to, że kry­te­riom kwe­stio­na­riusza PEGI nie umknę­liby na przy­kład Krzy­żacy Hen­ryka Sien­kie­wicza. Książka ta w pod­stawie pro­gra­mowej pol­skiego Mi­ni­ster­stwa Edu­kacji Na­ro­dowej zo­stała uznana za lek­turę dla gim­na­zjum, mimo iż nie bra­kuje w niej np. scen tortur, na­tu­ra­li­stycz­nych opisów prze­mocy („mózg z roz­trza­skanej czaszki obry­zgał bliżej sto­ją­cych”) i ne­ga­tyw­nych ste­reo­typów re­li­gij­nych lub et­nicz­nych. Zgodnie z PEGI trzeba by­łoby więc uznać Krzy­żaków za książkę za­le­caną do­piero dla osób od 18 roku życia, po­dobnie jak parę utworów z ka­nonu szkoły pod­sta­wowej – w tym Pi­nokia, W pu­styni i w puszczy oraz Lwa, cza­row­nicę i starą szafę!

Co z tym fantem zrobić? Na pewno nie na­leży od razu od­rzucać sys­temu PEGI, po­nieważ mimo wszystko do­starcza on ro­dzicom uży­tecz­nych in­for­macji. Warto jednak być świa­domym ogra­ni­czeń, które wiążą się z przy­ję­tymi kry­te­riami kla­sy­fi­ka­cyj­nymi. Je­żeli chcecie do­dat­kowo po­głębić swoją wiedzę na temat PEGI, za­pra­szamy do roz­mowy z pol­skimi ba­da­czami gier, którzy będą obecni na Po­li­buda Ga­ming Zone!

Więcej nauki o grach na „Po­li­buda Ga­ming Zone”


Powiązane materiały: