Przejdź do treści

Quaestio – platforma komunikacyjna dla humanistów

Pod ad­resem qu​aestio​.no​wa​hu​ma​ni​styka​.pl uru­cho­miony zo­stał nowy serwis Sto­wa­rzy­szenia „Nowa Hu­ma­ni­styka” – plat­forma ko­mu­ni­ka­cyjna dla badaczy-​humanistów.

Ła­ciń­skie qu­aestio ma wiele zna­czeń: po­szu­ki­wanie, ba­danie na­ukowe, śledztwo, dys­kusja, czy wreszcie py­tanie. I wszystkie te hasła do­sko­nale od­zwier­cie­dlają cha­rakter apli­kacji. Twórcy chcą, aby ta plat­forma stała się miej­scem spo­tkań ba­daczy hu­ma­ni­styki z wszyst­kich dzie­dzin, aby słu­żyła do na­wią­zy­wania zna­jo­mości, uła­twiała ko­mu­ni­kację po­między ba­da­czami, wy­mianę do­świad­czeń, po­zy­ski­wanie part­nerów do pro­jektów etc.

System grup po­zwala na szybką i bez­po­średnią wy­mianę in­for­macji w kręgu ba­daczy danej spe­cja­li­zacji, dzie­dziny, te­matu. Dzie­lenie się stanem badań, wspólne po­szu­ki­wanie od­po­wiedzi na py­tania, które sta­wiają nasze ba­dania, uzy­ski­wanie po­mocy od bar­dziej do­świad­czo­nych ba­daczy w Qu­aestio jest bardzo proste.

Choć Qu­aestio nie jest ser­wisem spo­łecz­no­ściowym, takim jak np. nasza-​klasa lub fa­ce­book, ini­cja­tywa przy­czynić się może w dużym stopniu do skon­so­li­do­wania śro­do­wiska ba­daczy i ułatwi za­wie­ranie na­uko­wych znajomości.

Q. świetnie sprawdzi się też w roli na­rzę­dzia do za­rzą­dzania pro­jek­tami, or­ga­ni­zo­wania kon­fe­rencji, pracy w ko­łach na­uko­wych itp.

Za­pra­szamy do za­po­znania się z apli­kacją. Wszelkie uwagi, su­ge­stie i po­mysły można zgła­szać, ko­rzy­stając z grupy Qu­aestio.

Więcej na qu​aestio​.no​wa​hu​ma​ni​styka​.pl/​o​-​q​u​a​e​stio/.

Powiązane materiały: