Przejdź do treści

Przepis na choinkę idealną

Wiel­kimi kro­kami zbli­żają się święta. W radiu już leci „Last Chri­stmas”, na fo­rach in­ter­ne­to­wych wrze dys­kusja czy znów po­leci „Kevin sam w domu”, a na ryn­kach miast, w ga­le­riach han­dlo­wych i na­szych pry­wat­nych miesz­ka­niach po­ja­wiają się ustro­jone choinki.

Każdy z nas de­ko­ruje drzewko we­dług wła­snego gustu, a wia­domo, o gu­stach się nie dys­ku­tuje. Jaka po­winna być cho­inka ide­alna? Od­po­wie­działo na to py­tanie dwóch 20-​letnich stu­dentów ma­te­ma­tyki z Uni­wer­sy­tetu Shef­field – Ni­cole Wri­gh­tham i Alex Craig.

Opra­co­wali oni for­muły dla ide­al­nego drzewka bo­żo­na­ro­dze­nio­wego. Bry­tyjscy stu­denci wy­li­czyli, ile po­trzeba, w za­leż­ności od wy­so­kości drzewka, świe­ci­dełek, łań­cu­chów i lampek, by cho­inka była per­fek­cyjna. Opra­co­wane przez nich for­muły za­miesz­czono na stronie in­ter­ne­towej Uni­wer­sy­tetu Shef­field, a także – dla uła­twienia – prosty kal­ku­lator, ob­li­cza­jący, ile ozdób po­trzeba dla cho­inki kon­kretnej wysokości.

Jedna z formuł określa też nawet wiel­kość gwiazdy, tra­dy­cyjnie za­wie­szanej na czubku drzewa. Oka­zuje się, że ide­alna cho­inka, wy­soka na 180 cen­ty­me­trów, po­trze­buje 37 świe­ci­dełek, ok. 919 cm la­mety, 565 cm prze­wodu z lamp­kami oraz 18-​centymetrowej gwiazdy (lub anioła) na czubku.

Jeśli zna­leź­li­ście już swoją wy­ma­rzoną cho­inkę, a nie wiecie ile i ja­kiej wiel­kości de­ko­racje za­kupić, warto sko­rzy­stać z tego pro­stego kal­ku­la­tora. Znaj­dziecie go kli­kając tutaj.

Skoro wspo­mnie­liśmy o tym świą­tecznym prze­boju, to za­pra­szamy do od­słu­chania :)

Powiązane materiały: