Przejdź do treści

Przeczytaj i przetłumacz starożytne pisma

Choć efekty pracy na­ukowców by­wają spek­ta­ku­larne, to do­cho­dzenie do nich bywa bardzo żmudne i od­bywa się bez sen­sacji, które mo­głyby za­in­te­re­sować media i prze­cięt­nego użyt­kow­nika wy­na­lazków. Nie oznacza to, że praca ta jest nudna i nie przy­nosi sa­tys­fakcji. Wręcz prze­ciwnie. Teraz każdy bez wy­cho­dzenia z domu bę­dzie mógł być może do­konać epo­ko­wego odkrycia!

W in­ter­necie zo­stały dzi­siaj udo­stęp­nione do­ku­menty spi­sane przez miesz­kańców an­tycz­nego Miasta Ostro­nosej Ryby (Oxyr­hyn­chos) znaj­du­ją­cego się w Środ­kowym Egipcie. Do od­kry­tych na po­czątku XX wieku pa­pi­rusów do nie­dawna do­stęp mieli tylko na­ukowcy z Uni­wer­sy­tetu Oks­fordz­kiego. Są na nich co­dzienne no­tatki, prze­pisy na pyszne śnia­danie ale też uni­ka­towe frag­menty pieśni. Można dzięki nim po­znać co­dzienne życie ludzi z okresu rzymskiego.

Każdy użyt­kownik no­wego ser­wisu bę­dzie mógł wes­przeć na­ukowców w trans­krypcji pa­pi­rusów ale bę­dzie miał rów­nież okazję do sa­mo­dziel­nego od­kry­wania życia sta­ro­żyt­nych. W tej chwili z tego nie­zwy­kłego pro­jektu, któ­rego czę­ścią jest uru­cho­miony dzi­siaj serwis, ko­rzysta ponad 450.000 osób na całym świecie.

Za pro­jektem stoi Ci­tizen Science Al­liance (CSA). To sto­wa­rzy­szenie czo­ło­wych bry­tyj­skich i ame­ry­kań­skich uczelni wyż­szych i mu­zeów, które pragną an­ga­żować w ba­dania na­ukowe zwy­kłych ludzi. Po­wstało ono w efekcie ogromnej po­pu­lar­ności Ga­lak­tycz­nego Zoo. CSA ogło­siło wła­śnie kon­kurs na kon­cepcje no­wych spo­łecz­no­ścio­wych pro­jektów na­uko­wych, w którym mogą wziąć udział także polscy na­ukowcy. W przy­go­to­waniu pro­po­zycji w na­szym kraju mają pomóc ko­or­dy­na­torzy Zoo­ni­verse w Polsce i part­nerzy CSA – dr hab. Lech Man­kie­wicz, dy­rektor Cen­trum Fi­zyki Teo­re­tycznej PAN i Jan Po­mierny, wy­dawca por­talu Astro​nomia​.pl. Termin nad­sy­łania zgło­szeń mija 15 sierpnia.

Chcemy za­chęcić na­ukowców z róż­nych dzie­dzin do po­dzie­lenia się z nami po­my­słami na pro­jekty wy­ko­rzy­stu­jące po­ten­cjał in­ter­ne­to­wych spo­łecz­ności, w wielu przy­pad­kach bę­dziemy w stanie pomóc - po­wie­dział dr Chris Lin­tott z Uni­wer­sy­tetu Oks­fordz­kiego, prze­wod­ni­czący CSA - wy­bie­rzemy naj­lepsze kon­cepcje i wspólnie z po­my­sło­daw­cami przy­go­tu­jemy ser­wisy dla plat­formy Zooniverse.

Użyt­kow­nicy glo­balnej sieci, nie­za­leżnie od wieku i wy­kształ­cenia, po raz pierwszy uzy­skali dzięki ca­łemu pro­jek­towi moż­li­wość wzięcia udziału w pro­jek­tach na­uko­wych i pracy z da­nymi, do któ­rych do­stęp mieli zwykle tylko pro­fe­sjo­nalni astro­no­mowie. Przez blisko pięć lat do pro­jektu za­pi­sało się 450.000 in­ter­natów. Także w na­szym kraju po­wstała spo­łecz­ność „ga­lak­tycz­nych zoo­logów” li­cząca 30.000 osób. CSA obecnie tworzy oraz utrzy­muje plat­formę Zoo­ni­verse, która jest zbiorem dzie­sięciu spo­łecz­no­ścio­wych pro­jektów na­uko­wych, zwią­za­nych głównie z astro­nomią, ale CSA wpro­wa­dziło już także pierwsze pro­jekty z in­nych dzie­dzin – m.in. „Dawna po­goda” , w którym in­ter­nauci, dzięki ana­lizie sta­rych dzien­ników po­kła­do­wych, mogą okre­ślić wa­runki po­go­dowe, jakie pa­no­wały na mo­rzach w la­tach I wojny świa­towej. Naj­now­szym uru­cho­mionym pro­jektem jest wła­śnie „życie starożytnych”.

Za­danie nie jest łatwe, ale warto spró­bować swoich sił! Zaj­rzyjcie tutaj.

Powiązane materiały: