Przejdź do treści

Pokolenie empetrójek słucha i… głuchnie

Otacza nas hałas. Co­dziennie je­steśmy na­ra­żeni na uciąż­liwy, mę­czący hałas uliczny. Te­le­wi­zory stają się coraz większe i gło­śniejsze, w ki­nach ata­kuje nas coraz więcej de­cy­beli. Cho­dzimy na głośne im­prezy roz­ryw­kowe i kon­certy. Mi­liony ludzi, głównie dzieci i mło­dzież, słu­chaja ulu­bionej mu­zyki przez słu­chawki. So­cjo­lodzy mówią o nich „po­ko­lenie empetrójek”.

Prawie 40 pro­cent osób w wieku 18–24 lat ko­rzysta z nich przy­naj­mniej go­dzinę dziennie. Z jakim skut­kiem? Nie­stety fa­talnym. Głuchniemy.

Przez słu­chawki dźwięk do­ciera w bez­po­średnie są­siedztwo błony bę­ben­kowej, bez filtra, jakim w nor­mal­nych wa­run­kach jest war­stwa po­wie­trza. W efekcie hałas prze­kracza ba­rierę bez­pie­czeń­stwa i w ciągu trzech lat może do­pro­wa­dzić do nie­od­wra­cal­nego uszko­dzenia na­rządu słuchu - mówi prof. Wi­told Szy­fter, kie­rownik Ka­tedry i Kli­niki Oto­la­ryn­go­logii Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego w Poznaniu.

Gra­nicą bez­pie­czeń­stwa jest na­tę­żenie dźwięków o war­tości 80 dB. Tym­czasem nie­które od­twa­rzacze MP3 są w stanie wy­ge­ne­rować dźwięk o na­tę­żeniu ponad 115 dB. O 15 dB prze­wyż­szają od­głos młota pneu­ma­tycz­nego i są tylko o 5 dB mniej ha­ła­śliwe niż star­tu­jący samolot!

Z da­nych Unii Eu­ro­pej­skiej wy­nika, że po­ważne uszko­dzenie słuchu spo­wo­do­wane przez zbyt głośne słu­chanie mu­zyki z od­twa­rzaczy mp3 grozi już 10 mi­lionom mło­dych ludzi w Eu­ropie. Na trwałe uszko­dzenie słuchu na­ra­żone są osoby, które słu­chają gło­śnej mu­zyki przez pięć go­dzin ty­go­dniowo w ciągu pięciu lat – usta­lili eks­perci z pod­le­głego UE Ko­mi­tetu Na­uko­wego ds. Po­ja­wia­ją­cych się i Nowo Roz­po­zna­nych Za­grożeń dla Zdrowia.

By ten czarny sce­na­riusz się nie spraw­dził Unia Eu­ro­pejska chce, by na każdym od­twa­rzaczu mp3 znaj­do­wało się ostrze­żenie o za­gro­żeniu dla zdrowia, jakie niesie nie­wła­ściwe lub nad­mierne uży­wanie tego urzą­dzenia. Mło­dych nie je­steśmy wstanie prze­konać, aby na dobre wy­cią­gnęli słu­chawki z uszu. Ale je­żeli nie będą ogra­ni­czać gło­śnego słu­chania mu­zyki przez słu­chawki za 10 lat mogą mieć słuch 70-​letniego czło­wieka, a apa­raty słu­chowe będą tak po­wszechne jak okulary.

Powiązane materiały: