Przejdź do treści

Piliśmy dużo piwa — w celach naukowych

Po­świę­ci­liśmy się dla nauki oraz dla was i prze­te­sto­wa­liśmy 40 ga­tunków piwa z pięciu kon­ty­nentów. Nie było to łatwe za­danie, ale chcie­liśmy po­twier­dzić usta­lenia hisz­pań­skich ba­daczy. Uwaga – nie pró­bujcie po­wta­rzać tego eks­pe­ry­mentu w wa­run­kach domowych!

Były piwa jasne i ciemne, smaczne i… mniej smaczne. Nie bę­dziemy jednak tutaj re­cen­zować smaków, bo jest z nimi po­dobnie jak z gu­stami. Hisz­pańscy ba­dacze po prze­ana­li­zo­waniu wła­śnie 40 ga­tunków piwa do­szli do wniosku, że ciemne piwo za­wiera więcej wol­nego że­laza niż piwo jasne i bezalkoholowe.

Choć są to bardzo nie­wielkie ilości, róż­nice by­wają wi­doczne i mogą być wy­ni­kiem pro­cesu pro­dukcji czy uży­wa­nych su­rowców - mówi Carlos Blanco z Uni­wer­sy­tetu Val­la­dolid, który pro­wa­dził badania.

Pod­czas pro­dukcji ja­snego piwa jako środka fil­tru­ją­cego używa się ziemi okrzem­kowej. Na­daje ona piwu ja­śniejszą barwę, ale też za­trzy­muje że­lazo, dla­tego jego kon­cen­tracja jest mniejsza. Z piwa bez­al­ko­ho­lo­wego że­lazo znika pod­czas de­sty­lacji próż­niowej wraz z al­ko­holem. Po prze­ba­daniu 40 ga­tunków piwa hisz­pańscy na­ukowcy stwier­dzili, że wyższa za­war­tość że­laza w ciemnym piwie może być zwią­zana ze sto­so­wa­nymi w pro­dukcji eks­trak­tami sło­do­wymi i chmielowymi.

Naj­więcej że­laza zna­le­ziono w ciemnym piwie hisz­pań­skim i mek­sy­kań­skim, a naj­mniej w piwie z Ho­landii i Irlandii.

Choć że­lazo jest ważnym skład­ni­kiem na­szej diety i może być pewnym uspa­wie­dli­wie­niem dla pro­wa­dzenia po­dob­nych badań na własną rękę, to trzeba pa­miętać, że nad­miar że­laza w stanie wolnym może przy­spie­szać rozwój wielu chorób.

Powiązane materiały: