Przejdź do treści

Optymizm zdrowia ci doda

Jeśli na zdjęciu wi­dzicie szklankę w po­łowie pełną, a nie w po­łowie pustą, to znaczy, że je­ste­ście opty­mi­stami. Może was to chronić przed po­waż­nymi pro­ble­mami ze zdrowiem.

Dobre sa­mo­po­czucie, opty­mizm oraz za­do­wo­lenie z życia mogą pomóc zmniej­szyć ry­zyko chorób serca i układu krą­żenia aż o 50%. Tak dobre wy­niki mogą uzy­skać opty­miści bez względu na wiek, status społeczno-​ekonomiczny, wagę… Nie jest istotne nawet to, czy się pali, czy nie. Tak wy­nika z ana­lizy ponad 200 badań.

Jak wro­dzony opty­mizm ma wpływać na nasze zdrowie? Być może dla­tego, że u osób po­god­nych ob­niża się ci­śnienie tęt­nicze krwi oraz po­ziom cho­le­ste­rolu. Osoby takie czę­ściej rów­nież ćwiczą i zdrowo się odżywiają.

Do­tych­czas na pod­stawie wielu badań uwa­żano, że stres i de­presja mają bez­po­średni wpływ na cho­roby układu krążenia.

Au­torzy „opty­mi­stycz­nych” badań pod­kre­ślają, że prze­ana­li­zo­wanie do­piero 200 prac, a to zbyt mało, by wy­ciągać sta­nowcze wnioski. Prace będą zatem kontynuowane.

Powiązane materiały: