Przejdź do treści

Odchudzanie wirtualne, realne efekty

Oka­zuje się, że prze­sia­dy­wanie przed kom­pu­terem nie tylko pro­wadzi do oty­łości, ale może też z niej sku­tecznie wyprowadzić.

Na­ukowcy z In­diana Uni­ver­sity po­rów­nali sku­tecz­ność tra­dy­cyjnej te­rapii gru­powej wspo­ma­ga­jącej od­chu­dzanie z po­dobną, od­by­wa­jącą się w in­ter­ne­towym świecie Se­cond Life. Obie były równie sku­teczne, ale ta in­ter­ne­towa wpoiła pa­cjentom zdrowe na­wyki i może dać trwalsze efekty.

To przeczy zdro­wemu roz­sąd­kowi, żeby kłaść na­cisk na ak­tyw­ność fi­zyczną w wir­tu­alnym świecie, oka­zuje się jednak, że ele­menty zdro­wego trybu życia, które pa­cjenci wy­ko­nują w grze in­ter­ne­towej, można prze­nieść do świata re­al­nego – mówi prof. Je­anne John­ston z In­diana Uni­ver­sity, sze­fowa pro­jektu ba­daw­czego – dzięki wi­zu­ali­zacji i szko­le­niom, pa­cjenci mogą po­dej­mować czyn­ności, któ­rych nigdy nie pró­bo­wali w realu.

Ze­spół prof. John­ston ob­ser­wował przez 12 ty­godni dwie grupy od­chu­dza­ją­cych się Ame­ry­kanów, głównie ko­biet z nad­wagą lub oty­ło­ścią. Jedna grupa ćwi­czyła w praw­dziwej si­łowni, druga – w internecie.

Obie grupy prze­szły szko­lenie na temat zdro­wego od­ży­wiania, ćwi­czeń fi­zycz­nych, zwal­czania złych na­wyków i tego, jak ko­rzy­stać ze wsparcia zna­jo­mych i ro­dziny. Średnio uczest­nicy zrzu­cili ponad 4 kg, obie grupy po­dobnie tra­ciły na wadze, po­dobnie re­du­ko­wały wskaźnik BMI i masę tkanki tłusz­czowej. Jednak uczest­nicy gim­na­styki w realu nie po­pra­wili w zna­czący sposób swoich na­wyków ży­wie­nio­wych i nie za­częli więcej ćwi­czyć w domu. Tym­czasem grupa in­ter­ne­towa zde­cy­do­wanie zmie­niła swój styl życia.

W do­datku, uczest­nicy in­ter­ne­to­wych ćwi­czeń chęt­niej niż daw­niej po­dej­mują ćwi­czenia w realu nawet w ob­liczu roz­ma­itych utrud­nień - do­daje prof. John­ston – ćwiczą mimo złej po­gody, kiep­skiego ci­śnienia i nawet na urlopie.

Zatem bie­rzemy się dzieła i ćwi­czymy! W fo­telu, przed mo­ni­torem, kli­kając ryt­micznie w kla­wisze myszki i… chud­nie­eeeemy! Ći­czycie z nami? ;)

Powiązane materiały: