Przejdź do treści

Nie pracuj za długo!

Pracuj, pracuj a garb ci sam wzro­śnie. To nie ko­niec złych wia­do­mości. Pra­cując zbyt długo masz duże szanse na de­presję. Warto zatem po­my­śleć o re­laksie w trakcie i po pracy, albo przy­naj­mniej ina­czej ją zorganizować!

Nie warto jak się oka­zuje sie­dzieć w pracy więcej niż 7–8 go­dzin dziennie. Na­ukowcy z Fiń­skiego In­sty­tutu Me­dy­cyny Pracy oraz Col­le­gium Uni­wer­sy­tec­kiego w Lon­dynie przyj­rzeli się ponad 2.000 urzęd­ników z lon­dyń­skiego City w średnim wieku. Po­cząt­kowo żaden z nich nie miał pro­blemów psy­chicz­nych. Co zmie­niło się po 6 la­tach obserwacji?

Ci, którzy zo­sta­wali w pracy przy­naj­mniej 11 go­dzin byli ponad dwu­krotnie bar­dziej na­ra­żeni na tak zwaną dużą de­presję niż ci, którzy koń­czyli swój dzień pracy po 7 czy 8 go­dzi­nach. Pod­czas pro­wa­dzonej ana­lizy brano pod uwagę wszystko, co może mieć wpływ na ry­zyko wy­stą­pienia de­presji, a więc między in­nymi pa­lenie pa­pie­rosów, nad­uży­wanie al­ko­holu, stres w pracy, styl życia, czy wa­runki społeczno-​ekonomiczne.

Choć nad­go­dziny w pracy mogą od czasu do czasu przy­nieść ko­rzyści jed­no­stce i spo­łe­czeń­stwu, ważne jest byśmy pa­mię­tali, że zbyt długa praca jest też zwią­zana z pod­wyż­szonym ry­zy­kiem de­presji – wy­ja­śnia dr Ma­rianna Vir­tanen, która kie­ruje badaniami.

Zbyt długa praca może mieć ne­ga­tywne skutki na nasze zdrowie psy­chiczne. To udo­wod­niono, ale nadal nie wia­domo dla­czego tak się dzieje. Ne­ga­tywny wpływ na naszą psy­chikę mogą mieć czyn­niki, któ­rych nie uwzględ­niono w ba­da­niach. Mogą to być kon­flikty między ży­ciem za­wo­dowym a ro­dzinnym, czy brak umie­jęt­ności od­prę­żenia się po pracy.

Na rozwój de­presji wpływ mają czyn­niki ge­ne­tyczne, bio­lo­giczne i psy­chiczne. Im dłużej prze­by­wamy w pracy, tym bar­dziej na­ra­żamy się na ataki lęków, spadku spraw­ności in­te­lek­tu­alnej, stresu psy­chicz­nego, czy za­bu­rzeń snu.

By mieć pew­ność jak dłu­gość na­szej pracy wpływa na nasze zdrowie psy­chiczne po­trzebne są ko­lejne ba­dania. Tym razem trzeba zbadać, czy skró­cenie dnia pracy wpłynie na nas po­zy­tywnie. Tylko gdzie na­ukowcy znajdą osoby, które chcą szyb­ciej wy­cho­dzić z pracy?

Cie­kawe też jak na nasze zdrowie psy­chiczne wpłynie prze­su­nięcie wieku emerytalnego..?

Powiązane materiały: