Przejdź do treści

Nie lubię poniedziałku

Nie lubię poniedziałku…Wy pewnie także. Tym­czasem ame­ry­kańscy ba­dacze ze Stony Brook Uni­ver­sity w stanie Nowy Jork stwier­dzili na pod­stawie badań, że wbrew po­wszechnej opinii po­nie­działek nie jest naj­bar­dziej znie­na­wi­dzonym dniem tygodnia.

Ame­ry­kanie prze­ana­li­zo­wali wy­po­wiedzi 340.000 osób, uzy­skane w wy­wia­dach te­le­fo­nicz­nych. Wy­nika z nich, że z równą nie­chęcią od­no­simy się za­równo do po­nie­działku, jak i wtorku, środy czy czwartku.

We wszystkie te dni za­zwy­czaj cier­pimy na po­dobną zniżkę na­stroju. Wy­jąt­kiem jest tylko piątek, od któ­rego za­czyna się weekend. To wła­śnie w piątki, so­boty i nie­dziele – jak zgodnie przy­zna­wali ba­dani – czują się oni szczę­śliwsi i od­czu­wają więcej przy­jem­ności oraz mniej stresu w po­rów­naniu z resztą tygodnia.

Do­szliśmy do wniosku, że na­leży ze­rwać z obo­wią­zu­jącą po­wszechnie opinią o kiep­skich po­nie­dział­kach – pod­kreśla prof. Ar­thur Stone z grupy ba­daw­czej – winę za mit po­nie­działku jako naj­gor­szego dnia ty­go­dnia po­nosi jego bez­po­średnie są­siedztwo z week­endem, po­nie­działek po prostu źle wy­pada w po­rów­naniu z nim.

Może trzeba by wy­dłużyć weekend o jeden dzień? Wtedy no­to­wania po­nie­działku na pewno wzrosną! ;)

Film da się lubić – prawda?

Powiązane materiały: