Przejdź do treści

Nie garb się!

Nie garb się! Wy­pro­stuj się! Ile razy sły­sze­li­ście takie uwagi? Silny i prosty krę­go­słup jest oczy­wi­ście bardzo ważny. Teraz dbać bę­dzie o to ka­mera internetowa.

Dzięki na­ukowcom z uni­wer­sy­tetu Ben Gu­riona w Negev pra­cow­nicy biu­rowi będą mieli szansę za­chować wła­ściwą po­stawę w pracy. Cały czas oczy­wi­ście mamy na myśli sposób sie­dzenia przy biurku. Opra­co­wany przez mul­ti­dy­scy­pli­narny ze­spół na­ukowców system po­zwala uniknąć bo­le­snych za­bu­rzeń układu mię­śniowo – szkie­le­to­wego (MSD).

Jak to działa? Sposób jest bardzo prosty. Ka­mera in­ter­ne­towa prze­ka­zuje obraz syl­wetki pra­cow­nika obok wcze­śniej wy­ko­na­nego zdjęcia, przed­sta­wia­ją­cego pra­wi­dłową po­stawę. Pani Zosia bądź pan Mi­chał na bie­żąco będą mogli zatem po­równać na ile ich ak­tu­alna po­zycja w fo­telu od­biega od za­pla­no­wa­nego ideału.

Oka­zuje się, że ta me­toda jest na dłuższą metę bar­dziej sku­teczna niż jed­no­ra­zowe szko­lenie z wła­ści­wego sie­dzenia. Bar­dziej przy­padł on do gustu ko­bietom niż męż­czy­znom. Zaskakujące?

Po­mysł jak wi­dzicie jest dzie­cinnnie prosty. Aż dziw, że po­trzeba do tego było ca­łego ze­społu na­ukowców. Proste wy­daje się tylko to, co zo­stało już wy­na­le­zione ;)
/​

foto – sxc

Powiązane materiały: