Przejdź do treści

Nauka przez sen?

Nie­którzy z nas cho­wali pod po­duszkę książkę, z której się uczyli, aby po­wta­rzane w ciągu dnia in­for­macje cza­sami w nocy nie wy­pa­ro­wały. Czy jednak nauka w czasie snu jest możliwa?

Zu­pełnie no­wych rzeczy z pew­no­ścią się nie na­uczymy, ale ame­ry­kańscy uczeni udo­wod­nili, że w trakcie snu mo­żemy utrwalić umie­jęt­ności zdo­byte w ciągu dnia. Zda­niem ba­daczy z Nor­th­we­stern Uni­ver­sity sen jest mo­mentem przy­wo­ły­wania wspo­mnień, a od­po­wiednia sty­mu­lacja po­zwala na efek­tyw­niejsze ich gromadzenie.

Aby to udo­wodnić prze­pro­wa­dzili eks­pe­ry­ment, w którym ba­dane osoby uczyły się grania dwóch me­lodii. Na­stępnie w trakcie snu od­twa­rzano uczest­nikom ba­dania jedną z pio­senek. Za po­mocą elek­to­ren­ce­fa­lo­grafu uczeni ob­ser­wo­wali ak­tyw­ność mózgu ba­da­nych, co po­zwo­liło na upew­nienie się, że te osoby słyszą i re­je­strują muzykę.

Od­by­wało się to w czasie naj­głęb­szego sta­dium snu – wol­no­fa­lo­wego, który często wią­zany jest z pro­cesem utrwa­lania wspo­mnień. Po wy­bu­dzeniu uczest­nikom ba­dania le­piej szło granie me­lodii, którą sły­szeli pod­czas snu. Przy od­twa­rzaniu tej me­lodii po­peł­niali mniej błędów. Pod­czas grania dru­giej pio­senki, której nie pusz­czano pod­czas snu, nie wy­stą­piły żadne zmiany.

Nasze ba­dania po­ka­zują, że pa­mięć jest wzmac­niana dla umie­jęt­ności, które już zo­stały opa­no­wane - tłu­maczy Paul J. Reber, współ­autor ba­dania – pod­czas snu nie uczysz się no­wych rzeczy, ale po­pra­wiasz ja­kość ist­nie­ją­cych wspo­mnień, dzięki przy­wo­ły­waniu ostatnio na­by­tych informacji.

Na­ukowcy prze­ko­nują, że w czasie snu można udo­sko­nalić w ten sposób swoje umie­jęt­ności do­ty­czące ję­zyka obcego.

Hmmm…Czy więc spanie pod­czas wy­kładu można uznać za utrwa­lanie wiedzy? ;)

Powiązane materiały: