Przejdź do treści

Narcyz się nazywam

Narcyz się na­zywam - znacie kogoś ta­kiego? Ste­reo­ty­powy obraz ta­kich osób jest da­leki od rze­czy­wi­stości. Często uważa się, że osoby o skłon­no­ściach nar­cy­stycz­nych są po­strze­gane jako do­brzy li­derzy. Czy słusznie?

Rze­czy­wi­stość jest zu­pełnie inna, a do­wodzą tego ba­dania na­ukowców z Uni­wer­sy­tetu w Am­ster­damie. Wy­nika z nich, że prze­ko­nanie o wła­snym ge­niuszu sta­nowi tak na­prawdę prze­szkodę w re­ali­zacji klu­czo­wego ele­mentu efek­tywnej pracy ze­społu i po­dej­mo­wania de­cyzji, a mia­no­wicie swo­bodnej i kre­atywnej wy­miany pomysłów.

Bar­bora Ne­vicka i jej ko­le­żanki z Uni­wer­sy­tetu prze­pro­wa­dziły ba­danie na 150 ochot­ni­kach. Uczest­nicy ba­dania zo­stali po­dzie­leni na 3 grupy. W każdej grupie lo­sowo wy­brano li­dera, który był od­po­wie­dzialny za po­dej­mo­wanie de­cyzji, a po­zo­stałe osoby mogły udzielać mu rad. Na­stępnie ba­danym wy­zna­czono za­danie – re­kru­tację pra­cow­nika do firmy. Za­bawa po­le­gała na tym, że każdy w ze­spole do­stał inne frag­menty da­nych o kan­dy­da­tach. Do­piero ze­branie wiedzy w ca­łość po­zwa­lało na wy­branie rze­czy­wi­ście naj­lep­szego przy­szłego pracownika.

Po wy­ko­naniu za­dania uczest­nicy wy­peł­nili do­dat­kowo kwe­stio­na­riusze, któ­rych celem było usta­lenie prze­pływu in­for­macji we­wnątrz grupy, ewen­tu­al­nego nar­cyzmu li­dera, a także jego au­to­ry­tetu i skuteczności.

Psy­cho­lożki do­ko­nały na­stępnie obiek­tywnej oceny ja­kości pod­jętej de­cyzji i ze­sta­wiły to z po­ziomem nar­cyzmu li­dera. Co się oka­zało? Ba­dani uzna­wali nar­cy­stycz­nych przy­wódców za naj­bar­dziej sku­tecz­nych, ale re­zul­taty eks­pe­ry­mentu świad­czyły jednak o tym, że grupy, którym prze­wo­dziły osoby nar­cy­styczne, po­dej­mo­wały gorsze de­cyzje i wy­bie­rały naj­gor­szego kan­dy­data.

Nar­cy­styczni li­derzy mieli wy­jąt­kowo ne­ga­tywny wpływ na prace grupy - pod­kreśla au­torka badań dr Bar­bora Ne­vicka - ich kon­cen­tracja na sobie i au­to­ry­tar­ność ha­mo­wały prze­pływ in­for­macji w grupie.

Je­żeli mie­li­by­ście ochotę po­dy­sku­tować z au­torką badań, można spró­bować się z nią skon­tak­tować kli­kając tutaj.

Na ko­niec temat nar­cyzmu w ujęciu muzycznym.

Powiązane materiały: