Przejdź do treści

Najskuteczniejsze metody uczenia się

Jak się uczyć, by się na­uczyć? Oto jest py­tanie. Na­ukowcy z Kent State Uni­ver­sity prze­ana­li­zo­wali sku­tecz­ność róż­nych technik uczenia się i na ich pod­stawie stwo­rzyli własną kla­sy­fi­kację naj­lep­szych i naj­gor­szych sposobów.

Oka­zało się, że te naj­po­pu­lar­niejsze me­tody są… mało sku­teczne, a te naj­sku­tecz­niejsze są rzadko stosowane.

Chcie­liśmy uzy­skać sze­roki ogląd na obie­cu­jące stra­tegie w celu na­kie­ro­wania na­uczy­cieli, uczniów i ro­dziców na tech­niki, które są efek­tywne, choć rzadko wy­ko­rzy­sty­wane – po­wie­dział John Dun­losky, główny autor badań.

Eg­za­minu nie zdały naj­czę­ściej wy­ko­rzy­sty­wane przez uczniów tech­niki, takie jak: pod­kre­ślanie istot­nych frag­mentów tekstu pod­czas czy­tania, po­wtórne czy­tanie za­da­nego ma­te­riału, pi­sanie pod­su­mo­wania prze­ro­bio­nego ma­te­riału, za­pa­mię­ty­wanie klu­czo­wych słów, czy in­nych sko­ja­rzeń, zmie­rza­ją­cych do lep­szego za­pa­mię­tania prze­czy­ta­nych treści.

Byłem w szoku, że nie­które stra­tegie często sto­so­wane przez uczniów, jak po­nowne czy­tanie i za­kre­ślanie, zdają się dawać zni­kome ko­rzyści w na­by­waniu wiedzy i wy­ni­kach nauki. Uczniowie mo­gliby sko­rzy­stać je­dynie dzięki za­stą­pieniu po­now­nego czy­tania od­ro­czonym od­świe­ża­niem in­for­macji – sko­men­tował to Dunlosky.

Naj­sku­tecz­niej­szym spo­sobem uczenia się w ran­kingu Kent State Uni­ver­sity oka­zało się spraw­dzanie wiedzy za po­mocą pytań spraw­dza­ją­cych i te­stów oraz roz­kła­danie nauki na dłuższy czas, za­miast „wku­wania” ma­te­riału na ostatnią chwilę. Te dwie me­tody do po­pu­lar­nych technik uczenia się ra­czej nie na­leżą, za­kła­dają bo­wiem dys­cy­plinę i sys­te­ma­tycz­ność (a tymi ce­chami więk­szość uczniów i stu­dentów ra­czej nie grzeszy).

Zda­niem ame­ry­kań­skich ba­daczy obie me­tody są sku­teczne w przy­padku osób w każdym wieku, a także przy róż­nych par­tiach ma­te­riału. Ba­dacze pod­kre­ślają jednak, że za­sto­so­wanie efek­tyw­nych technik uczenia się może nie wpłynąć na po­prawę wy­ników w nauce w przy­padku każ­dego ucznia. Szansę mają uczniowie, którzy są zmo­ty­wo­wani do wy­ko­rzy­stania danej me­tody i po­trafią ją stosować.

Więk­szość uczniów i stu­dentów sto­suje nie­efek­tywne tech­niki – może nikt ich nie na­uczył, jak mają się uczyć?

Powiązane materiały:

 • Brak powiązanych materiałów
 • mi­chał

  to są ważne in­for­macje na przy­szłość. co prawda skoń­czyłem już edu­kację ale na rynku pracy dalej trzeba dawać z siebie wszystko żeby nie wy­paść z obiegu.dlatego pla­nuję swoją ka­rierę po­woli i roz­ważnie a za­czynam od stażu w Ac­cen­ture. miła at­mos­fera, ciągle coś no­wego, a potem już bę­dzie z górki :)

 • Te­lesfor

  Ile­kroć uczyłem się za po­mocą pytań spraw­dza­ją­cych efekty były bardzo dobre, z tym, że rze­czy­wi­ście, to kupa ro­boty i nie mniej sa­mo­dy­scy­pliny. Po­wtórki w ro­sną­cych od­stę­pach czasu rze­czy­wi­ście po­wo­dują za­pa­mię­tanie ma­te­riału na długo.
  Nie dziwi mnie wcale, że to pod­kre­ślanie nie działa, nie za­uwa­żyłem żeby u mnie przy­no­siło to ja­kieś efekty, za to wska­zy­wanie tekstu cho­ciażby palcem, po­maga w kon­cen­tracji. Wmó­wiono lu­dziom, że pod­kre­ślanie coś daje i teraz nie­którzy pod­kre­ślają cała strony i to ołów­kiem, co widać w bi­blio­te­kach, a utrudnia to tylko czy­tanie na­stępnym, bo oczy­wi­ście wy­ma­zywać się już nie chce.
  Jest me­toda na zmniej­szenie ma­te­riału do wkucia — dzia­łanie na kilka zmy­słów jed­no­cze­śnie i nauka w stanie unie­sienia emo­cjo­nal­nego, wszyscy wiemy, że le­piej za­pa­mię­tu­jemy fakty, które nam się z czymś ko­jarzą.
  Pod­su­mo­wując — tak na­prawdę od lat nie od­kryto ni­czego, czego nie wie­dziano by w sta­ro­żyt­ności — ciężka praca, plus własne „ba­dania” = wy­mierne efekty. Ale oczy­wi­ście wo­limy szukać ma­gicz­nych spo­sobów, tak jak ja teraz ;)

 • Pingback: Nauka przedmiotów szkolnych w praktyce wg. Preply.com – Tomaszowski Portal Informacyjny()