Przejdź do treści

Najlepszy na stres? Pies!

Jak po­ra­dzić sobie ze stresem przed­eg­za­mi­na­cyjnym? Na stres po­dobno naj­lepszy jest pies. Stu­denci Uni­wer­sy­tetu w Ha­li­faksie mogą więc w czasie sesji zre­lak­sować się w spe­cjalnym po­koju do za­bawy z psia­kami – „puppy room”.

Pokój z psia­kami to po­mysł jed­nego ze stu­dentów Dal­ho­usie Uni­ver­sity. Ta forma od­stre­so­wania szybko przy­padła do gustu żakom – już w w pierw­szych dniach swojej dzia­łal­ności „puppy room” było bardzo ob­le­ganym miej­scem. Dzięki za­bawie z czwo­ro­no­gami stu­denci od­na­leźli chwilę wy­tchnienia. Wielu z nich po­zo­sta­wiło prze­cież w domu ro­dzinnym swo­jego pupila.

Psy nie zo­stały do­brane w sposób przy­pad­kowy: są to zwie­rzęta ma­jące do­świad­czenie w pracy te­ra­peu­tycznej z oso­bami, któ­rych wcze­śniej nie znały. Czwo­ro­nogi do­star­czyli na Dal­ho­usie Uni­ver­sity wo­lon­ta­riusze z or­ga­ni­zacji The­ra­peutic Paws of Ca­nada (TPoC), która do­wozi szko­lone psy m.in. do szpi­tali i szkół, gdzie zwie­rzęta uczest­niczą w te­ra­piach zwią­za­nych z pro­ble­mami fi­zycz­nymi, psy­chicz­nymi, spo­łecz­nymi czy edukacyjnymi.

W „puppy room” stu­denci mogli się po­bawić z dal­ma­tyń­czy­kiem, la­bra­dorem, golden re­trie­verem i ponad 80-​kilogramowym ber­nar­dynem. Po­pu­lar­ność całej akcji do­pro­wa­dziła do zor­ga­ni­zo­wania innej moż­li­wości kon­taktu ze zwie­rzę­tami. Stu­denci mogą pod­je­chać do miej­sco­wego od­działu or­ga­ni­zacji dzia­ła­jącej na rzecz prze­ciw­dzia­łania prze­mocy wobec zwie­rząt i zaj­mu­jącej się ad­op­cjami, aby pomóc np. wy­pro­wa­dzać zwie­rzęta na spacer. Po­dobna ini­cja­tywa re­ali­zo­wana jest także na innym ka­na­dyj­skim uni­wer­sy­tecie McGill w Mont­realu. Psy z TpoC pra­cują także w ośmiu bi­blio­te­kach pu­blicz­nych, z dziećmi, które mają kło­poty z czytaniem.

Chcie­li­by­ście mieć taki pokój na swojej uczelni?

Powiązane materiały: