Przejdź do treści

Nad morze po technologię!

Gdynia ma prawa miej­skie do­piero od ośmiu i pół de­kady, od za­wsze też po­zo­staje nieco w cieniu cie­szą­cych się zde­cy­do­wanie więk­szym tu­ry­stycznym uzna­niem po­zo­sta­łych części Trój­miasta: Gdańska i So­potu. To jednak może się zmienić, głównie za sprawą no­wych tech­no­logii, które wy­ku­wane są w pocie czoła w Po­mor­skim Parku Naukowo-​Technologicznym.

W tym roku PPNT ob­cho­dził dzie­się­cio­lecie. Pro­jekt po­wstał w 2001 roku z ini­cja­tywy sto­wa­rzy­szenia Po­mor­skie Cen­trum Tech­no­logii i władz Gdyni. Za­kładał on zbu­do­wanie efek­tyw­nego po­mostu po­między nauką a biz­nesem oraz stwo­rzenie miejsca, w którym przed­sta­wi­ciele tego ostat­niego, firmy zaj­mu­jące się dzia­łal­no­ścią w dzie­dzinie za­awan­so­wa­nych tech­no­logii, zwłaszcza z dzie­dzin ochrony śro­do­wiska, in­for­ma­tyki i wzor­nictwa prze­my­sło­wego, mo­głyby działać w oparciu o sprzy­ja­jące wa­runki oraz sty­mu­lować tym samym ogólny rozwój regionu.

Na te cele wy­go­spo­da­ro­wano w cen­trum Gdyni sześć hek­tarów po­zo­sta­łych po za­jezdni tram­wa­jowej, które zre­wi­ta­li­zo­wano dzięki wsparciu fi­nan­so­wemu Unii Eu­ro­pej­skiej. Pięć lat od po­wstania Po­mor­skiego Parku Naukowo-​Technologicznego funk­cjo­nu­jące tam firmy otrzy­mały do użytku dzie­więć ty­sięcy me­trów kwa­dra­to­wych po­wierzchni biu­rowej i la­bo­ra­to­ryjnej wraz z sa­lami kon­fe­ren­cyj­nymi i wy­sta­wien­ni­czymi. Par­kiem za­rządza Gdyń­skie Cen­trum In­no­wacji, miejska jed­nostka bu­dże­towa. Jako że wła­śnie mija dzie­sięć lat od po­wstania PPNT można po­kusić się o jego pierwsze oceny.

Po pierwsze i naj­waż­niejsze, Park nie mógłby funk­cjo­nować, gdyby nie był w stanie przy­cią­gnąć przed­się­biorstw. A to z całą pew­no­ścią się udało. Na jego te­renie działa blisko 90 firm – 40 z branży internetowo-​telekomunikacyjnej, siedem two­rzą­cych nowe roz­wią­zania z dzie­dziny in­ży­nierii, au­to­ma­tyki i ro­bo­tyki, sześć bio­tech­no­lo­gicz­nych, po dzie­więć zaj­mu­ją­cych się ochroną śro­do­wiska i wzor­nic­twem prze­my­słowym, trzy pro­wa­dzące swoje dzia­łania w ob­szarze mul­ti­me­diów oraz 17 z kom­pletnie in­nych branż, od kan­ce­larii ad­wo­kac­kiej aż po firmy human resources.

Nie ma się zresztą co temu dziwić, Po­morski Park Naukowo-​Technologiczny ofe­ruje im zna­czące moż­li­wości, takie jak ni­skie ceny wy­najmu po­wierzchni biu­rowej, bo­gatą bazę kon­taktów, do­stęp do la­bo­ra­to­riów ba­daw­czych, do­radztwo w dzie­dzi­nach księ­go­wości, prawa pa­ten­to­wego, za­rzą­dzania pro­jektem, po­zy­ski­wania in­we­storów czy wdra­żania no­wych usług, wsparcie pro­mo­cyjne Parku, do­stęp do baz da­nych oraz za­plecze całej in­fra­struk­tury PPNT. Wspiera rów­nież mło­dych ludzi, stu­dentów oraz ab­sol­wentów, którzy mają moż­li­wość za­ło­żenia wła­snej firmy w przy­ja­znym oto­czeniu, po­no­sząc przy tym re­la­tywnie ni­skie koszty i mogąc sko­rzy­stać na miejscu z w wy­kwa­li­fi­ko­wa­nego do­radztwa na­uko­wego i biznesowego.

Po drugie, efekty. I te rów­nież są. Popyt na usługi ofe­ro­wane przez firmy funk­cjo­nu­jące na te­renie Parku jest tak duży, że ten wła­śnie jest prze­bu­dowie, do końca 2012 roku otwarty zo­stanie nowy kom­pleks biurowo-​laboratoryjny oraz Cen­trum Kre­atywnej Przed­się­bior­czości. Gdyńska ini­cja­tywa bę­dzie sze­ścio­krotnie większa niż do­tych­czas oraz go­towa do przy­jęcia w swoje mury i szklane ściany nawet trzystu firm. Nad pol­skim mo­rzem po­wstanie praw­dziwe in­no­wa­cyjne miasto w mieście!

Za­in­te­re­so­waniu po­wsta­ją­cymi w PPNT pro­jek­tami nie dziwi. To wła­śnie tam swoją sie­dzibę ma IVO So­ftware, twórca naj­lep­szego i naj­bar­dziej zna­nego na świecie syn­te­za­tora ludz­kiej mowy IVONA, z którym ze­tknął się każdy, kto choćby kilka razy uru­chomił YouTube. Można tam też zna­leźć firmę A&A Bio­tech­no­logy, pod­bi­ja­jącą naj­większy w tej branży rynek ame­ry­kański, Te­le­Mo­bile Elec­tro­nics, two­rzącą in­no­wa­cyjne tech­no­logie z dzie­dziny te­le­ko­mu­ni­kacji bez­prze­wo­dowej czy Fido In­tel­li­gence zaj­mu­jącą się za­gad­nie­niami sztucznej in­te­li­gencji i pro­jek­tu­jącą wir­tu­al­nych asy­stentów. Tak, do­kładnie, te po­stacie na stro­nach in­ter­ne­to­wych, które nie tylko są w stanie do­ra­dzić użyt­kow­ni­kowi czy mu pomóc, ale z któ­rymi można także prze­pro­wa­dzić choćby i na­miastkę in­te­li­gentnej konwersacji.

Po trzecie, wsparcie. Park to nie tylko kom­pleks bu­dynków i za­mknięci w nich na­ukowcy, in­no­wa­torzy, przed­się­biorcy oraz per­sonel nim za­rzą­dza­jący. To także da­lece poza te bu­dynki wy­kra­cza­jąca sieć współ­pracy PPNT NET. Ma ona działać na rzecz jeszcze więk­szej in­te­gracji tak teo­re­tycznie od­le­głych od siebie świata nauki i biz­nesu, co ma skut­kować osta­tecznie prze­isto­cze­niem PPNT w park naukowo-​technologiczny trze­ciej ge­ne­racji. Po­ma­gają w tym rów­nież pro­jekty re­ali­zo­wane przez Park, takie jak „Nauka i Biznes” wzmac­nia­jące współ­pracę Gdań­skiego Uni­wer­sy­tetu Me­dycz­nego z przed­się­bior­stwami, „Baltic Fa­shion” wspie­ra­jący struk­tury prze­my­słowe sek­tora mody w re­gionie Morza Bał­tyc­kiego czy „De­si­gn­SHIP” ma­jący na celu in­te­grację i sty­mu­lo­wanie roz­woju branży zwią­zanej z designem.

Po czwarte, ba­dania. Na te­renie Parku działa od sze­ściu lat Innowacyjno-​Wdrożeniowe La­bo­ra­to­rium Bio­tech­no­logii i Ochrony Śro­do­wiska za­ło­żone z myślą o stu­den­tach, ab­sol­wen­tach, na­ukow­cach, a także przed­się­bior­cach, którzy mogą ko­rzy­stać z wy­najmu la­bo­ra­to­ryj­nego sprzętu. Ofe­ruje także usługi do­ty­czące badań mo­le­ku­lar­nych, analiz che­micz­nych, mi­kro­bio­lo­gicz­nych i śro­do­wi­sko­wych, a także pomoc w re­ali­zacji pro­jektów o pro­filu biotechnologicznym.

Dawno temu pol­skie wy­brzeże stało prze­my­słem stocz­niowym, który jak­kol­wiek ważny, na­leży jednak do prze­szłości, z punktu wi­dzenia bły­ska­wicz­nego roz­woju naukowo-​technologicznego, nawet można by rzec pre­hi­sto­rycznej. Teraz, jak widać, jego miejsce za­jęły no­wo­czesne technologie.

Łu­kasz Miszewski

Na te­renie Parku działa blisko 90 firm , w tym 40 z branży internetowo-​telekomunikacyjnej, siedem zaj­muje się roz­wią­za­niami z z dzie­dziny in­ży­nierii, au­to­ma­tyki i ro­bo­tyki oraz sześć biotechnologicznych.

Powiązane materiały: