Przejdź do treści

Mieszkają w hotelach i nie płacą!

Pod­czas roz­po­czę­tych wła­śnie wa­kacji sporo osób bę­dzie szu­kało wy­po­czynku i ode­rwania od szarej co­dzien­ności w róż­nych za­kąt­kach świata. Wła­ści­ciele już liczą zyski z roz­po­czy­na­ją­cego się okresu urlo­po­wego. Czy nie po­krzy­żują im planów nie­chciani, nie­pła­cący za noc­legi w ho­te­lach intruzi?

Oka­zuje się, że to pro­blem wielu ho­teli i in­nych po­dob­nych obiektów na całym świecie. Bak­terie czują się w po­ko­jach ho­te­lo­wych do­sko­nale. Nawet w tych, które po­zornie lśnią czy­sto­ścią. Po­twier­dziły to ba­dania Katie Kirsch z Uni­ve­risty of Ho­uston. Do dość prze­ra­ża­ją­cych dla ho­te­lo­wych gości wnio­sków do­szła po ana­lizie wy­mazów po­bra­nych z pokoi ho­te­lo­wych w Tek­sasie, In­dianie i Po­łu­dniowej Karolinie.

Pani na­uko­wiec nie była zdzi­wiona, gdy po ana­lizie próbek zna­lazła bak­terie na kra­nach, umy­wal­kach i se­de­sach. Dość za­ska­ku­jące było na­to­miast stwier­dzenie obec­ności du­żych ko­lonii bak­terii ka­ło­wych i tle­no­wych na pi­lo­tach do te­le­wi­zorów, kla­wia­tu­rach te­le­fonów i włącz­ni­kach lampek nocnych.

Naj­więcej bak­terii zna­le­ziono na gąb­kach i mo­pach, któ­rymi co­dziennie czysz­czone są po­koje ho­te­lowe. Dzięki temu bak­terie prze­no­szone są z po­koju do po­koju. To na­to­miast może być nie­bez­pieczne dla zdrowia, a w nie­któ­rych przy­pad­kach nawet życia, gości hotelowych.

Wy­niki moich badań po­ka­zują po­ważny pro­blem branży ho­te­lar­skiej, jakim jest brak nor­ma­li­zacji spo­sobów czysz­czenia pokoi – mówi Kirsch – cała branża po­winna po­ważnie roz­ważyć przy­jęcie sys­temu po­dob­nego do tego, który funk­cjo­nuje w prze­myśle far­ma­ceu­tycznym lub spo­żyw­czym, po­le­ga­ją­cego na ana­lizie za­grożeń i kry­tycz­nych punktów kon­troli jakości.

Ujed­no­li­cony system sprza­tania mógłby, zda­niem ba­daczki, sprawić, że go­ście ho­te­lowi po­czu­liby się znacznie lepiej.

Do­póki tak się nie stanie po­zo­staje… często myć ręce. Nawet w po­zornie ide­alnie czy­stych pokojach.

Powiązane materiały: